MEDI-CAL RX

Vào 1 tháng 1 năm 2022, Sở Y Tế (Department of Health Care Services - DHCS) sẽ thay đổi quyền lợi nhà thuốc của quý vị. Thuốc theo toa của quý vị sẽ được Medi-Cal Rx đài thọ.

Điều này có nghĩa là quý vị sẽ nhận được các toa thuốc được Medi-Cal đài thọ thông qua Medi-Cal Rx thay vì Blue Shield of California Promise Health Plan. Điều này không làm thay đổi tình trạng hội đủ điều kiện hoặc các quyền lợi Medi-Cal của quý vị.
 

Thẻ Định danh Quyền lợi (BIC) Medi-Cal

Quý vị sẽ cần xuất trình Thẻ Định danh Quyền lợi (BIC) Medi-Cal khi đến nhà thuốc. Nhà thuốc có thể sử dụng thẻ BIC của quý vị để tra cứu thông tin và cấp thuốc cho quý vị.

Medi-Cal State of California, Benefits Identification Card with ID No. 01234567A96144, JOHN Q RECEPIENT, M 05 20 1991, Issue Date 05 24 16, front side
Mẫu Thẻ Định danh Quyền lợi, mặt trước

Medi-Cal State of California, Benefits Identification Card with ID No. 90000000A95001, SUE G RECEPIENT, F 05 20 1993, Issue Date 01 01 05, back side
Mẫu Thẻ Định danh Quyền lợi, mặt sau

Thẻ ID hội viên Blue Shield Promise

Quý vị sẽ cần xuất trình thẻ ID hội viên Blue Shield Promise khi đến gặp bác sĩ hoặc bệnh viện.
Luôn mang theo cả thẻ ID hội viên Blue Shield Promise và thẻ BIC của quý vị.

Blue Shield Promise Health Plan, Los Angeles County member ID card sample, with member name, member ID and effective date, front side
Mẫu thẻ ID hội viên Quận Los Angeles, mặt trước

 

Blue Shield Promise Health Plan, Los Angeles County member ID card sample, with phone numbers, back side
Mẫu thẻ ID hội viên Quận Los Angeles, mặt sau

 

Blue Shield Promise Health Plan, San Diego County member ID card sample, with member name, member ID and effective date, front side
Mẫu thẻ ID hội viên Quận San Diego, mặt trước

 

Blue Shield Promise Health Plan, San Diego County member ID card sample, with phone numbers, back side
Mẫu thẻ ID hội viên Quận San Diego, mặt sau

 

Quý vị có thể xem và tải xuống tờ thông tin dành cho hội viên về thay đổi này tại: Tờ thông tin dành cho hội viên Blue Shield Promise (PDF, 65 KB)

Các câu hỏi từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở về trước:

  • Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về thuốc của mình hoặc các dịch vụ nhà thuốc khác, vui lòng gọi cho Blue Shield Promise.
  • Số điện thoại của chúng tôi có trên thẻ ID hội viên của quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Medi-Cal Rx, hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp Hội viên Medi-Cal theo số (800) 541-5555 (TTY: (800) 430-7077), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

 

Các câu hỏi từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở về sau:

  • Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Medi-Cal Rx, bao gồm khiếu nại, kháng cáo và than phiền về nhà thuốc, hãy gọi cho Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Medi-Cal Rx theo số (800) 977-2273, 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần, hoặc 711 dành cho TTY, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Các câu hỏi thường gặp (FAQ):

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các quyền lợi nhà thuốc Medi-Cal của quý vị sẽ được cung cấp thông qua Medi-Cal Rx. Điều này có nghĩa là Blue Shield Promise sẽ không còn cung cấp các quyền lợi nhà thuốc Medi-Cal cho quý vị nữa.

 


 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quý vị sẽ cần xuất trình thẻ BIC Medi-Cal của mình khi đến nhà thuốc. Nhà thuốc có thể sử dụng thẻ BIC của quý vị để tra cứu thông tin và cấp thuốc cho quý vị.


 

Nếu quý vị không nhận được thẻ BIC của mình hoặc nếu thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp, quý vị có thể yêu cầu thẻ thay thế từ:

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Sở Dịch vụ Xã hội Công cộng Quận Los Angeles : (866) 613-3777

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận San Diego : (866) 262-9881


 

Đối với các than phiền, kháng cáo và khiếu nại về các quyền lợi nhà thuốc của quý vị, vui lòng gọi:

Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở về truớc:

  • Blue Shield Promise. Số điện thoại của chúng tôi có trên thẻ ID hội viên của quý vị.

 

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở về sau:

  • Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Medi-Cal Rx theo số (800) 977-2273, 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần, hoặc 711 dành cho TTY, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

 

Vâng, quý vị có thể. KHÔNG bao gồm thông tin cá nhân trong email đầu tiên của quý vị. Hãy nói với họ rằng quý vị đang đề cập về Medi-Cal Rx. Nhân viên của DHCS sẽ trả lời từ một địa chỉ email an toàn. Nếu họ cần thông tin cá nhân của quý vị, họ sẽ yêu cầu thông tin đó.

Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở về truớc

 

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở về sau


 

Hầu hết mọi người sẽ không cần phải thay đổi thuốc. Đối với một số loại thuốc, bác sĩ của quý vị có thể cần phải có được sự chấp thuận để cấp lại thuốc theo toa. Bác sĩ có thể thảo luận với quý vị về việc đổi sang một loại thuốc không yêu cầu sự chấp thuận trước của Medi-Cal Rx.


 

Medi-Cal Rx sẽ tuân theo sự chấp thuận của Blue Shield Promise cho quý vị trong 180 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. Điều này sẽ cho phép quý vị có thời gian để nói chuyện với bác sĩ của mình. Bác sĩ có thể trao đổi với quý vị về việc yêu cầu sự chấp thuận mới từ Medi-Cal Rx. Hoặc, bác sĩ có thể kê toa một loại thuốc khác có thể phù hợp với quý vị và không yêu cầu sự chấp thuận.


 

Hầu hết mọi người sẽ không phải thay máy đo đường huyết hoặc vật tư cho máy đo đường huyết. Medi-Cal Rx sẽ đài thọ cho máy đo đường huyết và vật tư cho máy đo đường huyết của quý vị trong 180 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau đó, quý vị sẽ cần phải chuyển sang máy đo đường huyết và vật tư được đài thọ.


 

Có. DHCS và Blue Shield Promise đã thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thuốc về thay đổi này.


 

Hầu hết các nhà thuốc đều nằm trong mạng lưới Medi-Cal Rx.

Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở về truớc:

  • Quý vị có thể gọi cho Đường dây Trợ giúp Hội viên Medi-Cal theo số (800) 541-5555 [TTY: (800) 430-7077] để hỏi xem nhà thuốc của quý vị có chấp nhận Medi-Cal Rx hay không.

 

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở về sau:

  • Quý vị có thể sử dụng Chức năng Tìm Nhà Thuốc Medi-Cal Rx tại Medi-CalRx.dhcs.ca.gov.
  • Vui lòng gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (CSC) Medi-Cal Rx theo số (800) 977-2273, 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần. 711 dành cho TTY, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

 

 

 

Blue Shield of California Promise Health Plan là đơn vị được cấp phép độc lập của Hiệp hội Blue Shield.

Blue Shield of California Promise Health Plan ký hợp đồng với Sở Y tế (DHCS) để cung cấp các dịch vụ chăm sóc được quản lý tại Quận San Diego. Blue Shield of California Promise Health Plan ký hợp đồng với L.A. Care Health Plan để cung cấp các dịch vụ chăm sóc đựợc quản lý của Medi-Cal tại Quận Los Angeles.

Last updated: Nov 10, 2021

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.