Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần Blue Shield Promise

Hero image

Tôi đang tìm kiếm các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần

Nhiều chương trình và dịch vụ của chúng tôi dành riêng cho việc hướng dẫn các hội viên và giúp họ luôn năng động và giữ dáng, kiểm soát các tình trạng mạn tính, duy trì cân nặng khỏe mạnh và ăn uống lành mạnh.

Tôi đã sẵn sàng thực hiện chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần

Có được và duy trì sức khỏe tốt là một nỗ lực cả đời. Chúng tôi cung cấp một số công cụ trực tuyến có thể giúp quý vị sống khỏe mạnh hơn và kiểm soát các trình trạng mạn tính. Truy cập cổng thông tin Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần để tạo tài khoản của quý vị. Sau khi tạo tài khoản, quý vị có thể hoàn thành đánh giá sức khỏe và có quyền truy cập vào các công cụ sức khỏe trực tuyến.

Tôi muốn tìm hiểu về các chủ đề sức khỏe

Các tài liệu giới thiệu và video giáo dục về sức khỏe của chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin về cách giữ gìn sức khỏe và kiểm soát các tình trạng của quý vị. Tài liệu giới thiệu và video được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.


Chỉ cần gọi điện thoại để có được thông tin sức khỏe

Hãy gọi cho Đường dây Thông tin Sống khỏe của chúng tôi để nhận được câu trả lời cho các câu hỏi của quý vị về cholesterol, kiểm soát cân nặng, tập thể dục, ăn uống lành mạnh, bệnh tiểu đường, v.v.

Gọi cho Bộ phận Giáo dục Sức khỏe theo số (800) 605-2556 (TTY: 711) hoặc (855) 699-5557 (TTY: 711) 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

 

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.