Bày tỏ tình cảm

TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH MEDI-CAL CỦA QUÝ VỊ

Nếu quý vị mới tham gia Medi-Cal, quý vị có thể có thắc mắc. Chúng tôi có thể giúp đỡ. Tìm hiểu kiến thức cơ bản về cách thức hoạt động của bảo hiểm Medi-Cal, bảo hiểm này mang lại lợi ích cho quý vị như thế nào và Blue Shield of California Promise Health Plan có thể trợ giúp như thế nào.

Có nhiều cách để nhận được dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần

Cho mọi thứ từ kiểm tra định kỳ cho đến cấp cứu, chương trình Blue Shield Promise Medi-Cal của quý vị sẽ giúp quý vị tìm được bác sĩ hoặc bệnh viện phù hợp. Bất kể quý vị đang ở nhà hay đang trong kỳ nghỉ, quý vị đều có thể nhận được dịch vụ chăm sóc mà mình cần.

 

Bác sĩ chăm sóc chính và bác sĩ chuyên khoa

Đầu tiên, hãy chọn một bác sĩ chăm sóc chính (PCP). Đây là người mà quý vị sẽ gặp để kiểm tra sức khỏe hàng năm, các nhu cầu y tế định kỳ và tầm soát sức khỏe. Đây cũng là bác sĩ sẽ gửi quý vị đến khám với bác sĩ chuyên khoa nếu quý vị cần.

Chọn PCP

 

Trung tâm chăm sóc khẩn cấp

Trong những tình huống không phải cấp cứu, quý vị cũng có thể đến trung tâm chăm sóc khẩn cấp. Đây là một giải pháp cho trường hợp xảy ra sau giờ làm việc của văn phòng bác sĩ của quý vị hoặc nếu bác sĩ không thể khám cho quý vị.

Tìm hiểu thêm về chăm sóc khẩn cấp

 

Teladoc

Cuối cùng, quý vị cũng có thể nói chuyện với bác sĩ qua điện thoại hoặc trò chuyện qua video. Quý vị có thể truy cập vào một dịch vụ có tên là Teladoc. Đây là một lựa chọn thay thế thích hợp nếu PCP của quý vị không có mặt. Với Teladoc, quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ 24/7/365.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Teladoc

 

Đường dây Tư vấn Y tá

Quý vị cũng có thể nhận lời khuyên về sức khỏe 24/7 từ một y tá có đăng ký hành nghề qua điện thoại với Đường dây Tư vấn Y tá của chúng tôi.

Nói chuyện với một y tá có đăng ký hành nghề

Đối với bệnh hoặc thương tích đe dọa đến tính mạng, hãy gọi 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất. Không đến phòng khám chăm sóc khẩn cấp cho bất cứ trường hợp nào mà quý vị nghĩ là đe dọa đến tính mạng.

Gọi điện, gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi

Quý vị nên gọi cho chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quyền lợi của mình. Quý vị cũng có thể liên hệ nếu có bất kỳ câu hỏi nào về hóa đơn của mình. 

Quận Los Angeles

   

Điện thoại: (800) 605-2556 (TTY: 711), 8 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu.

   

Fax: (323) 889-6236

   

Blue Shield of California Promise Health Plan
Dịch vụ Hội viên
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806

Quận San Diego

   

Điện thoại: (855) 699-5557 [TTY: 711], 8 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu.

   

Fax: (619) 528-4820

   

Blue Shield of California Promise Health Plan
Dịch vụ Hội viên
3131 Camino Del Rio North, Suite 1300.
San Diego, CA 92108

Các câu hỏi thường gặp

Xem các câu hỏi mà các hội viên của chúng tôi thường hỏi nhất về Blue Shield Promise Medi-Cal.

Các quyền và trách nhiệm của hội viên

Tìm hiểu về các quyền và trách nhiệm của quý vị với tư cách là hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal.

Kháng cáo và than phiền

Tìm hiểu cách nộp đơn khiếu nại, than phiền hoặc kháng cáo.

Gia hạn bảo hiểm Medi-Cal của quý vị

Chúng tôi muốn quý vị tiếp tục bảo hiểm Medi-Cal của mình. Tìm hiểu về quy trình gia hạn hàng năm và những gì quý vị có thể cần làm để tiếp tục bảo hiểm của mình.

Các tài liệu về chương trình

Nhận Sổ tay Hội viên (Bằng chứng Bảo hiểm) và các tài liệu quan trọng khác cho khu vực của quý vị.

Thông tin về các quyền lợi

Tìm hiểu về các quyền lợi và chương trình của chương trình bảo hiểm.

Các chương trình và nguồn trợ giúp về chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi

Tìm hiểu về các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như các tài liệu giáo dục có sẵn cho quý vị.

Tìm các chương trình và tài liệu giáo dục

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.