Dịch vụ sức khỏe hành vi

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp cho hội viên dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng dược chất. Việc này diễn ra thông qua các bác sĩ chăm sóc chính (primary care physician - PCP). Trong đó có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được cấp phép. Họ làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan cấp quận. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được cấp phép của chúng tôi, chúng tôi hợp tác với Carelon Behavioral Health. Carelon Behavioral Health trước đây được biết đến với tên gọi Beacon Health Options. Chúng tôi cũng có các dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi cho trẻ em dưới 21 tuổi.

Sức khỏe tâm thần

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

  • Lo âu
  • Sự trầm uất
  • Tâm lý trị liệu
  • Quản lý thuốc tâm thần


Xem Sổ tay hội viên (Chứng từ bảo hiểm) của quý vị để biết danh sách các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần được bảo hiểm.

 

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho Blue Shield Promise Medi-Cal


Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho Blue Shield Promise Medi-Cal được Carelon Behavioral Health quản lý. Carelon Behavioral Health trước đây được biết đến với tên gọi Beacon Health Options. Quý vị có thể gọi cho Carelon Behavioral Health để tìm hiểu thêm về các dịch vụ được bảo hiểm của mình hoặc thông tin về yêu cầu bảo hiểm:

 Số điện thoại Quận Los Angeles: (855) 765-9701 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu.
 Điện thoại Quận San Diego: (855) 321-2211 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu.
 

Sở Sức Khỏe Tâm Thầnở Sức khỏe Tâm thần

Liên hệ với Sở Sức Khỏe Tâm Thần để nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần khác. Trong số này bao gồm điều trị rối loạn sử dụng dược chất:

Quận Los Angeles:
 Điện thoại: (855) 765-9701 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần
 trang mạng của Sở Sức Khỏe Tâm Thần Quận Los Angeles

Quận San Diego:
 Điện thoại: (855) 321-2211 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần
 trang mạng của Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Quận San Diego

 

Đường dây ngăn ngừa tự tử

 Điện thoại: (800) 273-8255 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần
 

Dịch vụ phòng ngừa rối loạn sử dụng dược chất

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp dịch vụ Sàng lọc, đánh giá, can thiệp ngắn và giới thiệu điều trị (Screening, Assessment, Brief Interventions and Referral to Treatment - SABIRT) về rượu và ma túy với vai trò một quyền lợi được bảo hiểm. Dịch vụ này dành cho mọi hội viên từ 11 tuổi trở lên.  Trong đó bao gồm cả phụ nữ đang mang thai. Những dịch vụ này được PCP cung cấp. Những dịch vụ này cũng bao gồm việc sử dụng rượu và dược chất có nguy cơ cao:

  • Một lần sàng lọc sử dụng rượu và ma túy mỗi năm
  • Các phiên can thiệp ngắn
  • Giới thiệu điều trị nếu cần thiết
     

Các dịch vụ của cơ quan cấp quận

Nếu quý vị cần thêm dịch vụ, hãy liên hệ với cơ quan cấp quận của mình. Hỏi họ về những tùy chọn điều trị lâu dài hơn. Quý vị không cần giấy giới thiệu từ PCP của mình để đặt câu hỏi. Các dịch vụ cấp quận cũng sẽ bao gồm các rối loạn sử dụng dược chất khác.

Trung Tâm Nguồn Lực về Sử Dụng Dược Chất của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe
 Số điện thoại:  (800) 879-2772 (TTY: 711), 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần

Cơ Quan Dịch Vụ Lạm Dụng Dược Chất của Quận Los Angeles
 
Đường dây trợ giúp của Cơ Quan Dịch Vụ Lạm Dụng Dược Chất:
  (844) 804-7500 (TTY 711), 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần
  Trang mạng của Cơ Quan về Lạm Dụng, Phòng Ngừa Và Kiểm Soát Dược Chất

Cơ Quan Dịch Vụ Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất Quận San Diego
Đường dây khủng hoảng và tiếp cận dịch vụ rối loạn sử dụng dược chất: 
  (888) 724-7240 (TTY: 711), 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần
 Trang mạng của Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Quận San Diego

 

Điều trị sức khỏe hành vi cho cá nhân dưới 21 tuổi

Blue Shield Promise Medi-Cal bảo hiểm cho việc điều trị sức khỏe hành vi (behavioral health treatment - BHT) đối với các cá nhân dưới 21 tuổi. Việc điều trị này bao gồm phân tích hành vi ứng dụng (applied behavioral analysis - ABA). Các phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng khác cũng được đưa vào. Để biết thêm nhiều điều hơn, hãy liên hệ với bác sĩ chăm sóc chính của con quý vị ngay hôm nay.

Thông tin về các quyền lợi

Tìm hiểu thông tin về các quyền lợi, dịch vụ và chương trình được Blue Shield Promise Medi-Cal đài thọ. Tìm hiểu những việc cần làm nếu một dịch vụ hoặc một thủ thuật cần có sự cho phép trước.

Đường dây Tư vấn Y tá

Kết nối với một y tá có đăng ký hành nghề và họ sẽ lắng nghe vấn đề sức khỏe của quý vị.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm một bác sĩ chăm sóc chính, một dịch vụ sức khỏe hành vi và các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Các chương trình và nguồn trợ giúp về chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi

Chịu trách nhiệm về sức khỏe của quý vị với các công cụ hội viên Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng tôi. Tìm thông tin về các chương trình sống lành mạnh và tài liệu giáo dục về các chủ đề như năng động và kiểm soát tình trạng mạn tính.

Medi_23_011_LS_IA020623 

Last updated: Mar 01, 2023

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 601 Potrero Grande Drive, Monterey Park, CA 91755.

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.