Dịch vụ sức khỏe hành vi

Đường dây Cứu trợ Khủng hoảng và Tự tử Quốc gia

 Gọi 988 (phục vụ  24/7) 
Đuường dây nhắn tin khủng hoảng: Soạn tin “HOME” rồi gửi đến 741741

 

Liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng để nhận Dịch vụ Sức khỏe Hành vi

Hội viên tại Quận Los Angeles:
 Gọi (855) 765-9701 (TTY: 711), 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Hội viên tại Quận San Diego:
 Gọi (855) 321-2211 (TTY: 711), 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

 

Blue Shield of California Promise Health Plan (Chương trình) giúp các hội viên được chăm sóc và tìm nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của họ.  Chúng tôi cung cấp cho các hội viên: 

 • dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
 • dịch vụ điều trị rối loạn vì sử dụng chất gây nghiện
 • Điều trị Sức khỏe Hành vi (BHT - Behavioral Health Treatment) cho trẻ em dưới 21 tuổi

 

Các dịch vụ được cung cấp thông qua các bác sĩ gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được Medi-Cal chấp thuận. Một số dịch vụ sức khỏe hành vi Medi-Cal được cung cấp bên ngoài Chương trình. Điều này có nghĩa là chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan của quận để giúp quý vị tiếp cận các dịch vụ.

 

Sức khỏe tâm thần

Chúng tôi chi trả cho các dịch vụ sức khỏe tâm thần bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Điều trị sức khỏe tâm thần cho cá nhân, gia đình và nhóm (Tâm lý trị liệu)
 • Kiểm tra tâm lý để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần
 • Các dịch vụ ngoại trú bao gồm xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, thuốc và nguồn tiếp liệu
 • Dịch vụ chăm sóc ngoại trú để theo dõi điều trị bằng thuốc (Quản lý thuốc điều trị tâm thần)  
   

Xem Cẩm nang Hội viên (Chứng cớ Bảo hiểm) để biết danh sách các dịch vụ sức khỏe tâm thần được đài thọ.

Gọi để nhận thông tin về bảo hiểm, quyền lợi và xin bồi hoàn.

Số điện thoại của Quận Los Angeles: (855) 765-9701 (TTY: 711), 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Số điện thoại của Quận San Diego: (855) 321-2211 (TTY: 711), 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

 

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Đặc biệt

Chương trình Sức khỏe Tâm thần của Quận đài thọ các dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Đặc biệt để điều trị các tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Các dịch vụ bao gồm:

 • Nhập viện tâm thần nội trú
 • Tư vấn
 • Quản lý thuốc điều trị tâm thần
 • Can thiệp khủng hoảng

 

Gọi cho Sở Sức khoẻ Tâm thần của Quận để biết các dịch vụ này và các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác. Điều này bao gồm điều trị rối loạn vì sử dụng chất gây nghiện:

Quận Los Angeles Đường dây Trợ giúp Tiếp cận Trung tâm:
 Điện thoại: (800) 854-7771, Cách 1; 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
 Trang web của Sở Sức khỏe Tâm thần Quận Los Angeles

Quận San Diego Đường dây Khủng hoảng & Tiếp cận:
 Điện thoại: (888) 724-7240, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
 Trang web Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Quận San Diego

 

Dịch vụ ngăn ngừa rối loạn vì sử dụng chất gây nghiện

Chúng tôi chi trả cho các dịch vụ Sàng lọc, Đánh giá, Can thiệp Nhanh và Giới thiệu Điều trị (SABIRT) về Rượu và Ma túy. Các dịch vụ này dành cho các hội viên từ 11 tuổi trở lên. Bao gồm cả phụ nữ mang thai. Các dịch vụ này được cung cấp bởi các PCP. Các dịch vụ này cũng chi trả cho việc sử dụng rượu và chất gây nghiện có nguy cơ:

 • Một lần sàng lọc sử dụng rượu và ma túy mỗi năm
 • Các buổi can thiệp nhanh
 • Giới thiệu điều trị khi cần thiết
   

Dịch vụ của cơ quan quận

Nếu quý vị cần thêm dịch vụ, hãy gọi cho cơ quan quận của quý vị. Hỏi họ về các lựa chọn điều trị lâu hơn. Quý vị không cần giấy giới thiệu từ PCP của mình để gọi. Các dịch vụ của quận cũng chi trả cho các điều trị rối loạn vì sử dụng chất gây nghiện khác. Dịch vụ Điều trị Lạm dụng Chất gây nghiện là một phúc lợi Medi-Cal do Chương trình Thuốc Medi-Cal của Tiểu bang California bao trả. Các dịch vụ bao gồm chăm sóc nội trú, tư vấn và Cai nghiện Nội trú tự nguyện.

Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Trung tâm Tài nguyên Sử dụng Chất gây nghiện
 Điện thoại: (800) 879-2772 (TTY: 711) 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần


Dịch vụ Điều trị Lạm dụng Chất gây nghiện Quận Los Angeles
 Đường dây trợ giúp về Dịch vụ Điều trị Lạm dụng Chất gây nghiện: (844) 804-7500 (TTY 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần 
 Trang web Phòng ngừa và Kiểm soát Lạm dụng Chất gây nghiện


Dịch vụ Điều trị Rối loạn vì Sử dụng Chất gây nghiện của Quận San Diego
 Đường dây Tiếp cận và Cứu trợ Khủng hoảng Dịch vụ Điều trị Rối loạn vì Sử dụng Chất gây nghiện: (888) 724-7240 (TTY: 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần 
 Trang web Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Quận San Diego
 

Điều trị Sức khỏe Hành vi cho những người dưới
21 tuổi

Chúng tôi bao trả Điều trị Sức khỏe Hành vi (BHT - Behavioral Health Treatment) cho hội viên dưới 21 tuổi. Điều trị này bao gồm phân tích hành vi ứng dụng (ABA - Applied Behavioral Analysis). Các phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng khác cũng được đưa vào. Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho bác sĩ của con quý vị ngay hôm nay.

Thông tin về các quyền lợi

Tìm hiểu thông tin về các quyền lợi, dịch vụ và chương trình được Blue Shield Promise Medi-Cal đài thọ. Tìm hiểu những việc cần làm nếu một dịch vụ hoặc một thủ thuật cần có sự cho phép trước.

Đường dây Tư vấn Y tá

Kết nối với một y tá có đăng ký hành nghề và họ sẽ lắng nghe vấn đề sức khỏe của quý vị.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm một bác sĩ chăm sóc chính, một dịch vụ sức khỏe hành vi và các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Các chương trình và nguồn trợ giúp về chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi

Chịu trách nhiệm về sức khỏe của quý vị với các công cụ hội viên Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng tôi. Tìm thông tin về các chương trình sống lành mạnh và tài liệu giáo dục về các chủ đề như năng động và kiểm soát tình trạng mạn tính.

Medi_23_011_LS_IA020623 

Last updated: Mar 01, 2023

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.