Cách đăng ký tham gia chương trình Blue Shield Promise Medi-Cal

Quý vị có thể đăng ký tham gia chương trình Medi-Cal bất kỳ lúc nào trong năm.

Trước khi quý vị có thể đăng ký tham gia Blue Shield Promise Medi-Cal, quý vị đầu tiên phải đăng ký tham gia chương trình Medi-Cal theo các bước bên dưới.

Bước 1 – Nộp đơn xin phúc lợi
Có bốn cách để đăng ký tham gia Medi-Cal:

 1. Trực tuyến: Trên trang web của Covered California hoặc của văn phòng dịch vụ xã hội quận tại địa phương của quý vị
 2. Qua điện thoại: Bằng cách gọi cho văn phòng dịch vụ xã hội của quận tại địa phương*
 3. Bằng cách gửi thư qua đường bưu điện: Đến Covered California hoặc văn phòng dịch vụ xã hội quận tại địa phương của quý vị*
 4. Nộp trực tiếp: Tại văn phòng dịch vụ nhân sinh quận tại địa phương của quý vị*

* Tìm thông tin về văn phòng dịch vụ nhân sinh quận tại địa phương của quý vị ở dưới đây, hoặc tìm kiếm trực tuyến thông tin về dịch vụ xã hội quận tại địa phương của quý vị.

  SỞ DỊCH VỤ
XÃ HỘI CÔNG CỘNG (DPSS) QUẬN LOS ANGELES
SỞ Y TẾ
VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH (HHSA) QUẬN SAN DIEGO

Trực tuyến
Trang web DPSS Quận Los Angeles

Trang web Covered California
Trang web HHSA Quận San Diego

Trang web Covered California
Điện thoại (866) 613-3777 / TTY: (800) 660-4026
7:30 sáng – 5:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ
(866) 262-9881 / TDD: (619) 589-4459
7 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ
Gửi thư Los Angeles County Department of Public Social Services
P.O. Box 77267
Los Angeles, CA 90007-9819
County of San Diego Health and Human Services Agency
Applications
P.O. Box 939044
San Diego CA 92193-9005
Trực tiếp Đến nộp đơn trực tiếp tại một Văn phòng DPSS gần nơi ở của quý vị Đến nộp đơn trực tiếp tại một Trung tâm Nguồn trợ giúp Gia đình hoặc Sống Khỏe gần nơi ở của quý vị

 

Nhận sự trợ giúp

Health Care Options (HCO) là một chương trình của California nhằm giúp những người nhận Medi-Cal hiểu được các quyền lợi của mình và cách đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm y tế. Những người cần thêm trợ giúp hoặc có thắc mắc có thể gọi cho Health Care Options:
 Điện thoại: (800) 430-4263 / TTY: (800) 430-7077, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ.

Nếu quý vị muốn tham gia Blue Shield Promise Medi-Cal, nhóm đăng ký của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý vị trong quá trình đăng ký. Việc đăng ký bao gồm việc tìm một bác sĩ. Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị.
 Điện thoại:(866) 820-6009 [TTY: 711], 8 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ.
 

Bước 2 – Sau khi quý vị nộp đơn

Sau khi quý vị hoàn tất hồ sơ đăng ký, nếu quý vị đủ điều kiện, Sở Y tế (DHCS) sẽ gửi cho quý vị thẻ nhận dạng quyền lợi Medi-Cal (BIC) qua đường bưu điện. Quý vị có thể sử dụng BIC của mình để nhận các dịch vụ dưới dạng trả phí để nhận dịch vụ (còn gọi là Medi-Cal thông thường). Quý vị có thể làm điều này cho đến khi quý vị được tham gia vào một chương trình bảo hiểm y tế.
 

Bước 3 – Hoàn thành mẫu đơn Medi-Cal Choice của quý vị

Health Care Options (HCO) cũng sẽ gửi cho quý vị một gói đăng ký bao gồm mẫu đơn Medi-Cal Choice qua đường bưu điện. Quý vị sẽ cần phải:

 1. Chọn một chương trình bảo hiểm y tế (tất cả các lựa chọn được liệt kê trên mẫu đơn)
   
 2. Chọn một bác sĩ. Để tìm một bác sĩ của Blue Shield of California Promise Health Plan mà quý vị muốn, quý vị có thể:
  1. Tìm kiếm trực tuyến danh mục nhà cung cấp dịch vụ
  2. Gọi cho chúng tôi theo số (866) 820-6009 [TTY: 711], 8 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu
    
 3. Viết tên chương trình bảo hiểm y tế, tên bác sĩ và số ID của quý vị trên mẫu đơn HCO
   
 4. Gửi lại mẫu đơn Medi-Cal Choice bằng phong bì được cung cấp trong gói đăng ký tham gia của quý vị

 

Ghi chú: Nếu quý vị không cho Health Care Options biết về các lựa chọn của quý vị trong vòng 30 ngày, Health Care Options sẽ chọn một chương trình bảo hiểm y tế và bác sĩ cho quý vị. Việc này được gọi là "chỉ định tự động."

Lời khuyên hữu ích

Quý vị có thể thay đổi bác sĩ chăm sóc chính (PCP), nhóm y tế và/hoặc chương trình bảo hiểm y tế của mình bất kỳ lúc nào.

Để thay đổi PCP và/hoặc nhóm y tế của quý vị, hãy gọi cho chúng tôi:
 Điện thoại Los Angeles:(800) 605-2556 [TTY: 711], 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu
 Điện thoại San Diego:(855) 699-5557 [TTY: 711], 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Để thay đổi chương trình bảo hiểm y tế của quý vị, hãy gọi Health Care Options:
 Điện thoại:(800) 430-4263 /TTY: (800) 430-7077, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ.
 

Quý vị muốn chuyển sang một chương trình bảo hiểm y tế khác?

Nếu quý vị đã tham gia vào một Chương trình Medi-Cal, quý vị có thể chuyển sang Blue Shield Promise Medi-Cal bất cứ lúc nào.

Để thay đổi các chương trình Medi-Cal, quý vị có thể:

 1. Gọi cho chúng tôi tại (866) 820-6009 [TTY: 711], 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu
   
 2. Gọi cho Health Care Options* theo số (800) 430-4263 /TTY: (800) 430-7077, 8 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ
   
 3. Gửi qua đường bưu điện Mẫu đơn Medi-Cal Choice đã hoàn thành đến Health Care Options* (Quý vị có thể yêu cầu một mẫu đơn lựa chọn từ Health Care Options, Blue Shield of California Promise Health Plan, hoặc tải mẫu đơn xuống)


*Hội viên LA Care Health Plan: Nếu quý vị là hội viên của LA Care hoặc hội viên của LA Care Plan Partner (Anthem Blue Cross, Blue Shield of California Promise Health Plan, Kaiser Permanente) và muốn chuyển từ một chương trình LA Care Plan này sang một chương trình LA Care Plan khác, quý vị nên gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên của LA Care Health Plan theo số (888) 452-2273 [TTY: 711], 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và yêu cầu chuyển đối tác chương trình.

Tìm kiếm bác sĩ

Để chọn một bác sĩ của Blue Shield of California Promise Health Plan, hãy xem các nguồn trợ giúp thông tin sau:

Tìm bác sĩ bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi
Nhận danh mục các nhà cung cấp dịch vụ cho khu vực của quý vị

Thông tin chương trình khác

Tìm thêm thông tin về các chương trình Blue Shield Promise Medi-Cal, các quyền lợi cũng như các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đọc các câu hỏi thường gặp
Nhận Sổ tay Hội viên bằng ngôn ngữ mong muốn của quý vị
Xem xét các quyền lợi được đài thọ bởi các chương trình của chúng tôi
Tìm một sự kiện giáo dục gần chỗ quý vị

Trang web L.A. Care

Tìm thông tin từ đối tác của chúng tôi ở Quận Los Angeles.

Truy cập trang web L.A. Care

Trang web của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận San Diego

Tìm thông tin từ Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận San Diego.

Truy cập trang web của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận San Diego

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.