Դեղատների աղբյուրներ

Առանց դեղատոմսի (Over-the-Counter, OTC) պարագաների նպաստ

Այս նպաստով ծրագրերը ներառում են եռամսյակային գումար՝ առողջության և բարեկեցության առանց դեղատոմսի տրվող ապրանքներն ապահովագրելոււ համար

Medicare-ի դեղացանկ

Մեր Medicare Advantage-ի և Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրերը ներառում են  ապահովագրվող դեղերի ցանկը

Դեղատների ցանց

Հավելյալ տեղեկություններ ստացեք այն մասին, թե ինչպես և որտեղից պետք է ստանաք Ձեր դեղատոմսով դեղերը 

Price check my Rx

Ձեր անդամի հարթակը ներառում է գործիք, որը կարող եք օգտագործել՝ համեմատելու Ձեր դեղերի արժեքը այլ հասանելի տարբերակների հետ

Ապահովագրական որոշումներ և բացառություններ

Հատուկ դեղատոմսով դեղերի ապահովագրություն խնդրեք

Տեղեկացեք, թե ինչպես

 

Անցումային ապահովագիր

Ի՞նչ է տեղի ունենում Ձեր դեղատոմսերի հետ, երբ գրանցվում եք դեղատոմսի նպաստներով Medicare ծրագրում:

Հասկացեք մեր դեղերի անցման գործընթացը

 

Դեղորայքային թերապիայի կառավարման ծրագրի ծառայություններ 

Օգնություն ստացեք Ձեր դեղերի առնչությամբ, բարելավեք արդյունքները և նվազեցրեք անբարենպաստ ազդեցությունների վտանգը

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստացեք

 

Դեղագործ մատակարարների ծառայություններ

Օգնություն ստացեք Ձեր դեղերը կառավարելու համար՝ առանց Ձեզ համար լրացուցիչ ծախսերի

Հավելյալ տեղեկություններ ստացեք

 

2023 Medicare-ի դեղատների ռեսուրսներ

Գտեք տեղեկատվություն 2023 թվականի դեղատների նպաստների մասին

MULTI-PLAN_23_388A_C 07252023
Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 10/01/2023-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。