منابع داروخانه

فوق‌العاده اقلام بدون نسخه (OTC)

برنامه‌های دارای این مزیت شامل مبالغ فصلی برای پوشش اقلام سلامت و تندرسی بدون نسخه هستند

مجموعه دارویی Medicare

برنامه‌های درمانی Medicare Advantage و Medicare Prescription Drug ما شامل  یک نسخه از داروهای تحت پوشش هستند

شبکه داروخانه

درباره نحوه و مکان دریافت داروهای تجویزی بیشتر بدانید 

بررسی قیمت My Rx

پرتال اعضای شما ابزاری دارد که شما می‌توانید از آن برای مقایسه هزینه داروها در مقایسه با دیگر گزینه‌های موجود استفاده کنید

تصمیم‌ها و استثناهای پوشش

پوشش داروهای تجویزی خاص را درخواست کنید

بیشتر بدانید

 

خط مشی انتقال

وقتی در برنامه Medicare دارای مزایای داروهای نسخه‌دار ثبت نام می‌کنید، چه اتفاقی برای داروهای نسخه‎‌دار شما می‌افتد؟

فرایند انتقال داروهای خود را بدانید

 

خدمات برنامه مدیریت دارو درمانی 

در زمینه داروهای خود کمک بگیرید، نتایج را بهبود دهید و خطر عوارض نامطلوب را کاهش دهید

اطلاعات بیشتری دریافت کنید

 

خدمات مخصوص داروسازان

در مدیریت داروهای خود بدون تقبل هیچ هزینه‌ای، کمک دریافت کنید

بیشتر بدانید

 

منابع داروخانه‌ای Medicare 2023

کسب اطلاعات در مورد مزایای داروخانه‌ای 2023

MULTI-PLAN_23_388A_C 07252023
آخرین به روز رسانی صفحه: 10/01/2023

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。