សេវាអ្នកផ្តល់សេវាដែលជាឱសថការី

ការទទួលបានជំនួយជាមួយនឹងតម្រូវការឱសថរបស់អ្នក

អត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងសុខភាព Blue Shield of California របស់អ្នកឥឡូវនេះ រួមមានការចូលប្រើបណ្តាញរបស់អ្នកផ្តល់សេវាដែលជាឱសថការីរបស់យើងជួយអ្នកទៅលើ​តម្រូវការឱសថរបស់អ្នកដោយមិនគិតថ្លៃបន្ថែមពីអ្នកទេ។ អ្នកអាចស្វែងរកឱសថការីផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បី៖

  1. ពិនិត្យឡើងវិញនូវការប្រើប្រាស់ឱសថរបស់អ្នក និងឆ្លើយសំណួរអំពីការឱ្យឱសថថ្មីៗ
  2. ជួយដល់ការធានារ៉ាប់រងលើការប្រើប្រាស់ឱសថរបស់អ្នក ដោយការកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយលើវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក
  3. ជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃការព្យាបាលរបស់អ្នក រួមមានការព្យាបាលដោយមិនប្រើឱសថ

បណ្តាញរបស់អ្នកផ្តល់សេវាដែលជាឱសថការីរបស់យើងរួមមានអ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធសុខភាពបច្ចុប្បន្ន ឬការិយាល័យវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក អ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំរបស់ឱសថស្ថាន និងគ្រូពេទ្យឯករាជ្យ។ ប្រសិនបើយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណតម្រូវការទាក់ទងនឹងការឱ្យឱសថដែលអាចកើតមានឡើង អ្នកផ្តល់សេវាដែលជាឱសថការីរបស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកសម្រាប់ការជួបពិនិត្យតាមទូរសព្ទជាមុន ហើយពួកគេនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក និងឱសថស្ថានដែលពេញចិត្តក្នុងបណ្តាញដើម្បី សម្របសម្រួលការថែទាំរបស់អ្នក។


មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំរបស់ឱសថស្ថានដែលជាសាខារបស់យើង

មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំរបស់ឱសថស្ថាន លេខទូរសព្ទ
APNI Health, Inc. (833) 532-5744
Avina Health (661) 425-7107
ឱសថស្ថានថែទាំនៅគ្លីនិក – មជ្ឍមណ្ឌលថែទាំរបស់ឱសថស្ថានដែលមានកំណើនការអនុវត្ត (818) 727-7234
 (747) 224-0373
មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំឱសថការីនិម្មិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Southern California (USC) (626) 457-4054
សាកលវិទ្យាល័យ Western University of Health Sciences (909) 469-5691

MULTI-PLAN_23_388A_C 07252023
ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 10/01/2023

© Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យនៃ Blue Shield Association។

ព័ត៌មាននេះមិនមែនជាការពណ៌នាពេញលេញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទេ។

បញ្ជីឱសថ បណ្តាញឱសថស្ថាន និង/ឬបណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវាអាចផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេលវេលា។ អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងនៅពេលចាំបាច់។

ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមច្បាប់របស់រដ្ឋដែលមានជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិសុីវិលសហព័ន្ធ ហើយមិនធ្វើការរើសអើង មិនផ្ដល់សេវា ឬប្រព្រឹត្តចំពោះសមាជិកណាមួយខុសពីអ្នកដ៏ទៃ ដោយសារតែមូលហេតុសញ្ជាតិ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយនោះទេ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人

ព័ត៌មានអំពីការមិនរើសអើង

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。