ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ទំនិញដែលមិនតម្រូវឱ្យមានវេជ្ជបញ្ជា (OTC)

Blue Shield of California ផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ទំនិញដែលមិនតម្រូវឱ្យមានវេជ្ជបញ្ជា (OTC) ដែលធានារ៉ាប់រងលើផលិតផលសុខភាព និងសុខុមាលភាព OTC រួមមានការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការសង្គ្រោះបឋម ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ ថ្នាំក្អក និងថ្នាំផ្តាសាយ និងមាន​ច្រើនទៀត។ អត្ថប្រយោជន៍នេះ រួមមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំត្រីមាស។
 

តើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់ទំនិញ OTC ដែរឬទេ?

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោង Blue Shield of California ដូចខាងក្រោម៖

ខោនធី Blue Shield Inspire (HMO)² Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) Blue Shield Select (PPO)2 Blue Shield 65 Plus (HMO) Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO) Blue Shield Advantage Optimum Plan (HMO) Blue Shield Advantage Optimum Plan 1 (HMO) Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) Medicare Supplement Plan G Extra* Medicare Supplement Plan G Inspire²
Alameda            
Fresno                
Kern                
Los Angeles            
Madera                
Merced            
Orange          
Riverside                
Sacramento                
San Bernardino              
San Diego          
San Joaquin            
San Luis Obispo                
San Mateo              
Santa Barbara                
Santa Clara              
Stanislaus            
Ventura                  

ប្រសិនបើគម្រោងរបស់អ្នកមិនមានរាយបញ្ជីនៅខាងលើទេ សូមពិនិត្យមើលភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រង (EOC) របស់អ្នក ដើម្បីមើលថាតើគម្រោងរបស់អ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍ OTC ដែរឬទេ។
*សូមចំណាំថា – គម្រោង Medicare Supplement Plan G Extra ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅទូទាំងរដ្ឋនៅក្នុង CA។ តារាងខាងលើនេះតំណាងឱ្យតែសំណុំរងនៃខោនធីទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំត្រីមាស

ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើអត្ថប្រយោជន៍នៃទំនិញ OTC របស់អ្នកធានារ៉ាប់រងចំនួនប៉ុន្មានក្នុងត្រីមាសទី1នីមួយៗ សូមពិនិត្យមើលសេចក្តីសង្ខេបនៃអត្ថប្រយោជន៍ ឬ ភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រងរបស់គម្រោងរបស់អ្នក។ អ្នកអាចធ្វើការ បញ្ជាទិញពីរលើក ក្នុងមួយត្រីមាស។ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលមិនបានប្រើនឹងមិនអាចបន្តប្រើទៅត្រីមាសបន្ទាប់នោះទេ។ ការដាក់កំណត់មួយចំនួនអាចនឹងត្រូវអនុវត្ត។ សូមមើលកាតាឡុកអំពីទំនិញ OTC សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

របៀបធ្វើការបញ្ជាទិញ

អ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញ ឬតាមទូរសព្ទ។ ការបញ្ជាទិញជាធម្មតានឹងមកដល់ក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍តាមប្រៃសណីយ៍។ សូមមើលកាតាឡុកអំពីទំនិញ OTC សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ 

ទាញយកកាតាឡុកអំពីទំនិញ OTC ឆ្នាំ 2024 របស់អ្នក

កាតាឡុក Blue Shield OTC (ភាសាអង់គ្លេស) (PDF, 2.4 MB) 

កាតាឡុក Blue Shield OTC (ភាសាអេស្ប៉ាញ) (PDF, 1.6 MB)

កាតាឡុក Blue Shield OTC (ភាសាចិន) (PDF, 1.7 MB)

កាតាឡុក Blue Shield OTC (ភាសាកូរ៉េ) (PDF, 24 MB)

កាតាឡុក Blue Shield OTC (ភាសាវៀតណាម) (PDF, 2.3 MB)

ដើម្បីមើលថាតើគម្រោងរបស់អ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍របស់ទំនិញ OTC ដែរឬទេ និងដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញ សូមចូលប្រើ ឬចុះឈ្មោះ។

តើអ្នកមានសំណួរអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ទំនិញ OTC របស់អ្នកដែរឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទូរសព្ទទៅកាន់ OTC Health Solutions តាមរយៈលេខ (888) 628-2770 (TTY:711) ចន្លោះពីម៉ោង 9 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច ម៉ោងនៅប៉ាស៊ីហ្វិក ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។ សេវាបកប្រែអាចរកបានតាមលេខនេះ។

 

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំត្រីមាស៖ ខែមករា – ខែមីនា ខែមេសា – ខែមិថុនា ខែកក្កដា – ខែកញ្ញា ខែតុលា – ខែធ្នូ។
 មាននៅក្នុងគម្រោងនៃក្រុមដែលបានជ្រើសរើស សូមមើលភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក ដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍នេះដែរឬទេ។

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023
ទិន្នន័យដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 10/01/2023

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。