ឧបករណីពិនិត្យមើលតម្លៃ Rx របស់ខ្ញុំសម្រាប់ឱសថមានវេជ្ជបញ្ជា

ការគ្រប់គ្រងថ្លៃចំណាយឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួល

ប្រៀបធៀបតម្លៃឱសថរបស់អ្នកតាមរយៈគណនីអនឡាញរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពិនិត្យមើលតម្លៃ Rx របស់ខ្ញុំ។

ឧបករណ៍ពិនិត្យមើលតម្លៃ Rx របស់ខ្ញុំអាចជួយអ្នកបាន៖

  • មើលតម្លៃឱសថបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក
  • ពិនិត្យមើលថាតើមានជម្រើសដែលមានតម្លៃទាបសម្រាប់ឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកបច្ចុប្បន្នឬអត់
  • ដឹងពីថ្លៃចំណាយឱសថមានវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក ប្រសិនបើទទួលបានពីឱសថស្ថានផ្សេង

 

របៀបចូលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពិនិត្យមើលតម្លៃ Rx

  1. បង្កើត ឬឡកចូលទៅកាន់គណនីសមាជិកអនឡាញរបស់អ្នក
  2. ចូលទៅកាន់ myblueshield (blueshield របស់ខ្ញុំ) បន្ទាប់មកចុចឱសថស្ថាននៅក្រោម “អត្ថប្រយោជន៍”។
  3. នៅក្រោម "បញ្ចុះតម្លៃថ្នាំរបស់អ្នក" សូមចុច "ដំណើរការឧបករណ៍ពិនិត្យមើលតម្លៃ"

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023

ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 10/01/2023

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。