Կապվեք մեզ հետ

Ընդհանուր հարցեր

Blue Shield of California-ի Medicare օժանդակության ծրագրերի, Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրերի և Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրերի վերաբերյալ ընդհանուր հարցերի համար.

Հեռախոս՝ (855) 203-3874 (TTY՝ 711)

Ժամեր՝ 08:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր, հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և 08:00-ից 20:00 , աշխատանքային օրերին, ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը
 

Medicare-ի ծրագիր

Medicare-ի ծրագրերի և ապահովագրերի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար.

Հեռախոս՝ (800) MEDICARE (1-800-633-4227) / TTY՝ (877) 486-2048

Ժամեր՝ օրը 24 ժամ / շաբաթը 7 օր
 

Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոններ

Medicare-ի և Medicaid ծառայությունների կենտրոնի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝

Այցելեք www.medicare.gov
 

Հաճախորդների սպասարկում

Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրեր

Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագիր ունեցող անդամները, ովքեր ցանկանում են հավելյալ տեղեկություններ ստանալ իրենց ծրագրի մասին, պետք է զանգահարեն՝

Հեռախոս՝ (800) 776-4466 (TTY՝ 711)

Ժամեր՝ 08:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր
 

Երկակի հատուկ խնամքի ծրագրեր.

Երկակի հատուկ կարիքների ծրագրեր (D-SNP) ունեցող անդամները, ովքեր ցանկանում են հավելյալ տեղեկություններ ստանալ իրենց ծրագրի մասին, պետք է զանգահարեն՝

Հեռախոս՝ (800) 452-4413 (TTY՝ 711)

Ժամեր՝ 08:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր
 

Medicare-ի դեղատոմսով տրվող դեղերի ծրագրեր

Blue Shield Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրի անդամները, ովքեր իրենց դեղատոմսով դեղերի ապահովագրության վերաբերյալ հարցեր ունեն, պետք է զանգահարեն՝

Հեռախոս՝ (888) 239-6469 (TTY՝ 711)

Ժամեր՝ 08:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր

 

Ձեզ նպաստներ տրամադրողների մասին

Առողջության և քաջառողջության ծրագրերը կառավարվում կամ կազմակերպվում են հետևյալ անկախ ընկերությունների կողմից (նպաստները տարբերվում են՝ կախված Ձեր ծրագրից).

  • Այլընտրանքային խնամք (միայն Medicare օժանդակության ծրագրի անդամների համար). ծառայությունները տրամադրվում են ChooseHealthy® ծրագրի միջոցով, որը հասանելի է դարձել ChooseHealthy, Inc.-ի՝ American Specialty Health Incorporated-ի (ASH) դուստր ձեռնարկության միջոցով*
  • SilverSneakers® - Tivity Health
  • EPIC Hearing Healthcare-ն անկախ կազմակերպություն է, որը կառավարում է ծառայությունները Blue Shield of California-ի անունից:
  • LifeStation-ն անկախ կազմակերպություն է, որը կառավարում է ծառայությունները Blue Shield of California-ի անունից:
  • Blue Shield-ի տեսողության նպաստները կառավարվում են Vision Service Plan-ի (VSP) կողմից։ VSP-ն տեսողության խնամքի ծառայությունների ծրագիր է, որը լիցենզավորված է Կալիֆորնիայի Կառավարվող առողջապահական խնամքի բաժնի կողմից, որը պայմանագիր է կնքել Blue Shield-ի հետ՝ կառավարելու ակնոցների առաքումը և ակնաբուժական հետազոտությունները, որոնք ապահովագրված են տեսողության նպաստի ներքո: VSP-ն նաև պայմանագիր է կնքել Blue Shield-ի հետ՝ ծառայելու որպես բողոքարկումների կառավարիչ՝ VSP-ի մասնակից և ոչ մասնակից մատակարարներից ստացած ապահովագրված ծառայությունների հայտերի մշակման համար:

*Այլընտրանքային խնամքի զեղչերը հասանելի են որոշ անդամների համար, ովքեր Blue Shield բժշկական ծրագիր ունեն: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ChooseHealthy ծրագիրը ապահովագրություն չէ: Նախքան այս զեղչային ծրագրից օգտվելը, Դուք պետք է ստուգեք Ձեր ունեցած ցանկացած ապահովագրության նպաստները: ChooseHealthy ծրագիրը նախատեսում է զեղչեր մասնագիտացված առողջապահական խնամքի մատակարարներից: Դուք պարտավոր եք վճարել այդ մատակարարների բոլոր ծառայությունների համար, սակայն այդ մասնակից մատակարարներից զեղչ կստանաք ծրագրում ներառված ծառայությունների համար: ChooseHealthy ծրագիրն ուղղակիորեն որևէ վճարում չի կատարում մասնակից մատակարարներին: ChooseHealthy ծրագիրը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ծառայությունների մատուցման կամ երաշխավորման համար կամ որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում մատուցվող ծառայությունների որակի համար: ChooseHealthy ծրագրի միջոցով հասանելի ծառայությունների զեղչերը ենթակա են փոփոխման: Ընթացիկ հասանելիության համար խնդրում ենք այցելել ChooseHealthy-ի կայքէջ:

Medicare ծրագրրի հետ մեր պայմանագրի համաձայն նկարագրված ապրանքներն ու ծառայությունները ոչ առաջարկվում են, ոչ էլ երաշխավորվում: Բացի այդ, նրանք ենթակա չեն Medicare-ի բողոքարկման գործընթացին: Այս ապրանքներին և ծառայություններին առնչվող ցանկացած վեճ կարող է ենթակա լինել Blue Shield-ի բողոքարկման գործընթացին: Եթե որևէ ավելացված արժեքով ապրանքի կամ ծառայության առնչությամբ խնդիր առաջանա, խնդրում ենք զանգահարել Հաճախորդների սպասարկման բաժին՝ (800) 776-4466 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով։

Y0118_23_379A_M Ընդունված է 12202023
H2819_23_379A_M Ընդունված 12202023-ին
Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 01/01/2024-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。