Quyền riêng tư và bảo mật

Quyền riêng tư

Xin vui lòng xem chính sách về quyền riêng tư trực tuyến và trên di động của chúng tôi để tìm hiểu về cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin mà khách truy cập cung cấp cho chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

  線上與手機隱私權聲明 (PDF, 325KB)

Descargar la Politica de privacidad en la red y los moviles en espanol (PDF, 54KB)

Thông Báo Bảo Mật Trực Tuyến và Di Động (PDF, 121KB)

 

Xin vui lòng xem Thông báo về thực hành quyền riêng tư  HIPAA của chúng tôi  để  tìm hiểu thêm về cách thức thông tin y tế của quý vị có thể được sử dụng và chia sẻ với tư cách là hội viên Blue Shield of California. Quý vị cũng có thể tìm hiểu cách truy cập và xem thông tin của mình.

Để tìm hiểu thêm về cách thông tin cá nhân và thông tin tài chính của quý vị được thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ với tư cách là chủ hợp đồng bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ & Y tế Blue Shield of California, vui lòng xem Thông báo về thực hành quyền riêng tư GLBA của chúng tôi.

Sử dụng những mẫu đơn về quyền riêng tư này để thực hiện các quyền giữ thông tin riêng tư của quý vị về thông tin sức khỏe mà Blue Shield of California tạo ra, nhận được và/hoặc lưu giữ về quý vị với tư cách là hội viên Blue Shield.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản về quyền riêng tư này, hãy liên hệ với Văn phòng Quyền riêng tư của Blue Shield theo số: 

24px_Phone_blue.svg(888) 266-8080
24px_Email_blue.svg privacy@blueshieldca.com
24px_Mail_blue.svg Blue Shield Privacy Office
P.O. Box 272540
Chico, CA 95927-2540

 

Bảo mật

Nếu quý vị nhận được email hoặc cuộc gọi điện thoại đáng ngờ hoặc bị gửi đến một trang web giả mạo, vui lòng đọc cách báo cáo các hành vi lừa đảo qua email, trang web hoặc điện thoại.

 

Y0118_21_905A_C 06122021
Trang được cập nhật lần cuối: 10/12/2021

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。