ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាព

ឯកជនភាព

សូមមើល គោលការណ៍ឯកជនភាពតាមអនឡាញ និងទូរសព្ទចល័តរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់ អំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ និង ចែករំលែកព័ត៌មាន ដែលអ្នកទស្សនាផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

  線上與手機隱私權聲明 (PDF, 325KB)

Descargar la Politica de privacidad en la red y los moviles en espanol (PDF, 54KB)

Thông Báo Bảo Mật Trực Tuyến và Di Động (PDF, 121KB)

 

សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹង អំពី ការអនុវត្ត ឯកជនភាព របស់ HIPAA ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកអាចនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងចែករំលែកក្នុងនាមជាសមាជិករបស់ Blue Shield of California។ អ្នកក៏អាចស្វែងយល់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ និងមើលព័ត៌មានរបស់អ្នកបានផងដែរ។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកក្នុងនាមជាម្ចាស់បណ្ណធានារ៉ាប់រងរបស់កុ្រមហ៊ុន Blue Shield of California Life & Health Insurance Company ត្រូវបានប្រមូល ប្រើប្រាស់ ចែករំលែក និងការពារ សូមមើល សេចក្តីជូនដំណឹងស្តី​ពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ GLBA របស់យើង។

ប្រើប្រាស់ ទម្រង់ពាក្យស្តីពីឯកជនភាពទាំងនេះ ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នកអំពីព័ត៌មានសុខភាពដែល Blue Shield of California បង្កើត ទទួលបាន និង/ឬរក្សាអំពីអ្នកក្នុងនាមជាសមាជិក Blue Shield។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកជនភាពទាំងនេះ សូមទាក់ទងការិយាល័យឯកជនភាពរបស់ Blue Shield តាមរយៈលេខ៖ 

24px_Phone_blue.svg(888) 266-8080
24px_Email_blue.svg privacy@blueshieldca.com
24px_Mail_blue.svg Blue Shield Privacy Office
P.O. Box 272540
Chico, CA 95927-2540

 

សន្តិសុខ

ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលអ៊ីមែល ឬការហៅទូរសព្ទគួរឱ្យសង្ស័យ ឬត្រូវបានផ្ញើទៅគេហទំព័រក្លែងក្លាយ សូមអានអំពីរបៀប រាយការណ៍ចំពោះការឆបោកតាមអ៊ីមែល គេហទំព័រ ឬទូរសព្ទ

 

Y0118_21_905A_C 12062021
ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 12/10/2021

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。