Biểu mẫu quyền riêng tư

Các biểu mẫu sau đây là những biểu mẫu mà quý vị, với tư cách là thành viên của Blue Shield, có thể sử dụng để thực hiện các quyền riêng tư của mình liên quan đến thông tin sức khỏe mà Blue Shield tạo ra, thu thập và/hoặc lưu giữ về quý vị:

Chấp thuận cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Anh (PDF, 126KB)
Chấp thuận cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Trung Quốc (PDF, 312KB)
Chấp thuận cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Hindi (PDF, 161KB)
Chấp thuận cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Hàn Quốc (PDF, 310KB)
Chấp thuận cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, người Tây Ban Nha (PDF, 129KB)
Chấp thuận cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Việt (PDF, 288KB)

Yêu cầu Truy cập Thông tin Sức khỏe Bảo mật (PHI) (PDF, 90KB)

Yêu cầu Sửa đổi Thông tin Sức khỏe Bảo mật (PHI) (PDF, 105KB)

Yêu cầu Liên lạc Bí mật về Thông tin Sức khỏe Bảo mật (PHI) (PDF, 71KB)

Để thực hiện những quyền này hoặc bất kỳ quyền riêng tư nào khác của quý vị, vui lòng gọi số điện thoại Dịch vụ Thành viên ở mặt sau thẻ ID thành viên của quý vị.

 

Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 8 năm 2022

Tìm kiếm bác sĩ và cơ sở y tế gần quý vị

© California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Mọi quyền được bảo lưu. California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association. Các sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ do Blue Shield of California Life & Health Insurance Company cung cấp. Các chương trình chăm sóc sức khoẻ do Blue Shield of California cung cấp.

TRUSTe