Pagkapribado at seguridad

Pagkapribado

Pakibasa ang aming online at mobile na mga patakaran sa pagkapribado upang alamin kung paano namin ginagamit at ibinabahagi ang impormasyong ibinibigay sa amin ng mga bisita sa aming website.

  線上與手機隱私權聲明 (PDF, 325KB)

Descargar la Politica de privacidad en la red y los moviles en espanol (PDF, 54KB)

Thông Báo Bảo Mật Trực Tuyến và Di Động (PDF, 121KB)

 

Pakibasa ang aming HIPAA na Abiso sa mga kasanayan sa pagkapribado upang alamin pa kung paano maaaring gamitin at ibahagi ang impormasyong medikal tungkol sa inyo bilang isang miyembro ng Blue Shield of California. Matututo rin kayo kung paano i-access at tingnan ang inyong impormasyon.

Upang alamin pa kung paano kokolektahin, gagamitin, ibabahagi, at poprotekhan ang inyong personal at pinansyal na impormasyon bilang isang policyholder ng Blue Shield of California Life & Health Insurance Company, pakibasa ang aming Abiso sa mga kasanayan sa pagkapribado ng GLBA.

Gamitin ang mga form sa pagkapribado na ito upang magamit ang inyong mga karapatan sa pagkapribado tungkol sa impormasyong pangkalusugan na ginagawa, kinukuha, at/o tinatago ng Blue Shield of California tungkol sa inyo, bilang isang miyembro ng Blue Shield.

Kung mayroon kayong anumang mga tanong tungkol sa mga pahayag ng pagkapribado, mangyaring makipag-ugnayan sa Blue Shield Privacy Office sa: 

24px_Phone_blue.svg(888) 266-8080
24px_Email_blue.svg privacy@blueshieldca.com
24px_Mail_blue.svg Blue Shield Privacy Office
P.O. Box 272540
Chico, CA 95927-2540

 

Seguridad

Kung nakatanggap kayo ng kahina-hinalang email o tawag sa telepono o naihatid sa isang pekeng website, pakibasa kung paano iulat ang mga scam sa email, website, o telepono.

 

Y0118_21_905A_C 12062021
Huling na-update ang pahina: 12/10/2021

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。