CÁC QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN

Là hội viên của Blue Shield of California Promise Health Plan, quý vị có các quyền và trách nhiệm quan trọng. 

Quý vị có quyền được biết:

 • Các quyền và trách nhiệm của quý vị
 • Giới thiệu về tổ chức, dịch vụ, bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa của chúng tôi
 • Khi bác sĩ của quý vị không còn hợp đồng với Blue Shield of California Promise Health Plan
 • Giới thiệu về tất cả những người chăm sóc khác của chúng tôi
 • Giới thiệu về hồ sơ y tế của quý vị và các điều luật của Tiểu bang và Liên bang áp dụng cho việc truy cập và sử dụng hồ sơ y tế
 • Giới thiệu về tất cả các lựa chọn điều trị cho tình trạng của quý vị, không phụ thuộc vào chi phí hoặc phạm vi quyền lợi 

 

Quý vị có quyền:

 • Luôn được đối xử bằng sự tôn trọng và phẩm giá
 • Được bảo vệ quyền riêng tư của mình bởi các nhân viên trong chương trình sức khỏe của chúng tôi
 • Biết rằng chúng tôi giữ sự riêng tư cho tất cả thông tin của quý vị 
 • Chịu trách nhiệm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị
 • Chọn bác sĩ chăm sóc chính của quý vị
 • Nói không với dịch vụ chăm sóc từ bác sĩ chăm sóc chính của quý vị hoặc những người chăm sóc khác
 • Đưa ra lựa chọn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho quý vị
 • Lập bản ý nguyện trị liệu. Đây cũng được gọi là chỉ thị trước
 • Khiếu nại hoặc than phiền bằng lời nói về Blue Shield of California Promise Health Plan hoặc dịch vụ chăm sóc mà chương trình này cung cấp
 • Nộp đơn than phiền nếu quý vị không nhận được dịch vụ bằng ngôn ngữ mà quý vị yêu cầu
   

Quý vị có quyền nhận được các loại dịch vụ sau đây:

 • Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe phòng ngừa
 • Các dịch vụ có sự chấp thuận của trẻ vị thành niên
 • Điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STD)
 • Chăm sóc cấp cứu bên ngoài mạng lưới của chúng tôi
 • Chăm sóc sức khỏe từ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Đủ tiêu chuẩn của Liên bang (FQHC)
 • Chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe dành cho người Mỹ bản địa
 • Ý kiến thứ hai
 • Dịch vụ thông dịch viên miễn phí. Bao gồm các dịch vụ dành cho người khiếm thính.
 • Nhận các tài liệu thông tin ở các định dạng khác. Ví dụ quý vị có thể yêu cầu bản in chữ lớn theo yêu cầu 
   

Quý vị có quyền đề nghị thay đổi chương trình sức khỏe của chúng tôi:

 • Hãy cho chúng tôi biết quý vị không hài lòng điều gì về chương trình sức khỏe của chúng tôi
 • Hãy cho chúng tôi biết quý vị không hài lòng điều gì về dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị nhận được
 • Đặt câu hỏi cho các quyết định của chúng tôi về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị
 • Hãy cho chúng tôi biết quý vị không hài lòng điều gì đối với chính sách về các quyền và trách nhiệm của chúng tôi
 • Yêu cầu một phiên điều trần công bằng từ Sở Dịch vụ Xã hội
 • Yêu cầu Đánh giá Y tế Độc lập từ Sở Chăm sóc Sức khỏe được Quản lý
 • Chọn rời khỏi chương trình bảo hiểm y tế của chúng tôi
   

Quý vị có quyền chấm dứt tư cách hội viên Blue Shield of California Promise Health Plan (hủy đăng ký):

Việc chấm dứt tư cách hội viên của quý vị trong Blue Shield of California Promise Health Plan có thể là tự nguyện (lựa chọn của quý vị) hoặc bắt buộc (không phải lựa chọn của quý vị). Để biết thêm thông tin về việc chấm dứt tư cách hội viên của quý vị, vui lòng tham khảo Sổ tay Hội viên.

 

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ hợp tác với các bác sĩ của mình như những đối tác cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Quý vị có những trách nhiệm quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của mình.

 • Xếp lịch hẹn với bác sĩ của quý vị cho lần khám sức khỏe rất quan trọng trong vòng 90 ngày kể từ khi trở thành hội viên mới. Cuộc hẹn này được gọi là Đánh giá Sức khỏe Ban đầu.
 • Hãy nói với bác sĩ của quý vị những gì họ cần biết về các vấn đề sức khỏe của quý vị.
 • Hãy tìm hiểu nhiều nhất có thể về sức khỏe của quý vị và làm việc với các bác sĩ của mình để thống nhất về các mục tiêu điều trị.
 • Hãy thực hiện theo các kế hoạch điều trị mà quý vị và bác sĩ của quý vị đã quyết định tuân theo.
 • Hãy tuân theo những gì bác sĩ yêu cầu quý vị làm để chăm sóc tốt cho bản thân mình.
 • Hãy tiếp tục các thói quen và hành vi mà giúp quý vị không bị ốm.
 • Mang theo thẻ ID của quý vị khi quý vị đến khám với bác sĩ.
 • Đối xử với bác sĩ của quý vị và những người chăm sóc khác bằng sự tôn trọng.
 • Chỉ tới phòng cấp cứu cho trường hợp cấp cứu. Bác sĩ sẽ cung cấp cho quý vị hầu hết các dịch vụ chăm sóc y tế mà quý vị cần.
 • Báo cáo gian lận y tế. 
   

Chúng tôi muốn quý vị hiểu chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

 • Biết và tuân theo các quy tắc của chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.
 • Biết rằng các luật hướng dẫn chương trình bảo hiểm y tế của chúng tôi và các dịch vụ mà quý vị nhận được.
 • Biết rằng chúng tôi không thể đối xử khác với quý vị vì tuổi tác, giới tính, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, văn hóa, nhu cầu ngôn ngữ, khuynh hướng tình dục và/hoặc tình trạng sức khỏe.
   

 

Thông báo thích hợp về Chỉ thị Trước

Khi tham gia, quý vị có quyền chấp nhận hoặc từ chối điều trị và hoàn thành chỉ thị trước. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị hoàn thành chỉ thị trước.

Để nộp đơn khiếu nại cho cơ quan tiểu bang khảo sát và chứng nhận các nhà cung cấp dịch vụ Medicare và Medicaid, hãy truy cập trang khiếu nại và than phiền
 

Nhận thêm thông tin về Chỉ thị Trước:

Các câu hỏi thường gặp

Xem các câu hỏi mà các hội viên của chúng tôi thường hỏi nhất về Blue Shield Promise Medi-Cal.

Kháng cáo và than phiền

Tìm hiểu cách nộp đơn khiếu nại, than phiền hoặc kháng cáo.

Các tài liệu về chương trình

Nhận Sổ tay Hội viên (Bằng chứng Bảo hiểm) và các tài liệu quan trọng khác cho khu vực của quý vị.

Thông tin về các quyền lợi

Tìm hiểu về các quyền lợi và chương trình của chương trình bảo hiểm.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.