Dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ và thông dịch viên

Chúng tôi không bao giờ để ngôn ngữ làm rào cản giữa quý vị và dịch vụ chăm sóc của quý vị

Blue Shield of California Promise Health Plan nói chuyện với các hội viên của mình bằng nhiều ngôn ngữ và phương ngữ khác ngoài tiếng Anh. Bộ phận Văn hóa và Ngôn ngữ (C&L) của Blue Shield of California Promise Health Plan cũng có thể giúp quý vị. Ngoài ra, Nhân viên Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Hàn và tiếng Việt, cùng với các ngôn ngữ và phương ngữ khác. Đối với các ngôn ngữ khác, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ quý vị thông qua các dịch vụ thông dịch miễn phí. Chúng tôi cũng in nhiều tài liệu giới thiệu bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Cách chúng tôi hỗ trợ các hội viên của mình

Sau đây chỉ là một số cách chúng tôi giúp các hội viên của mình:

  • Dịch vụ thông dịch miễn phí cho các hội viên có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP), qua điện thoại hoặc thông dịch viên trực tiếp tại văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ của quý vị
  • Trợ giúp thông dịch ngôn ngữ ký hiệu miễn phí cho các hội viên bị lãng tai hoặc bị điếc
  • Sổ tay Hội viên (Bằng chứng Bảo hiểm) và các thông tin quan trọng khác được cung cấp bằng một số ngôn ngữ. Nếu chúng tôi không có tài liệu bằng ngôn ngữ của quý vị, chúng tôi sẽ dịch tài liệu theo yêu cầu
  • Các chương trình giáo dục dành cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhân viên của họ và nhân viên của chúng tôi, để giúp họ hiểu rõ hơn cội nguồn văn hóa của hội viên có thể ảnh hưởng như thế nào đến phương pháp chăm sóc sức khỏe của họ
  • Các chương trình giúp các hội viên hiểu rõ hơn về các nền văn hóa khác nhau
  • Theo yêu cầu, truy cập miễn phí vào các tài liệu dành cho hội viên ở các định dạng khác. Các định dạng này bao gồm các tài liệu bằng chữ nổi Braille, tệp văn bản điện tử, âm thanh hoặc bản in cỡ chữ lớn


Các nguồn hỗ trợ ngôn ngữ

Dịch vụ thông dịch sau giờ làm việc 24/7

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho các hội viên và các nhà cung cấp dịch vụ. Quý vị không nên sử dụng bạn bè, thành viên gia đình và trẻ vị thành niên làm thông dịch viên. Nếu quý vị cần hỗ trợ, hãy gọi cho Dịch vụ Hội viên của Blue Shield of California Promise Health Plan. Vui lòng chờ ít nhất 5 đến 7 ngày làm việc đối với yêu cầu thông dịch viên trực tiếp và ít nhất 14 ngày làm việc để được trợ giúp về ngôn ngữ ký hiệu.

 Điện thoại, Quận Los Angeles: (800) 605-2556 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần.

 Điện thoại, Quận San Diego: (855) 699-5557 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần.

Để biết chi tiết về cách nhận dịch vụ thông dịch, hãy xem các tài liệu sau:

 Cách tiếp cận các dịch vụ thông dịch trực tiếp, qua điện thoại và Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (PDF, 207 KB)

 Hỗ trợ tiếp cận Dịch vụ Tiếp âm California dành cho bệnh nhân lãng tai, bị điếc hoặc khiếm ngôn (dịch vụ TTY) (PDF, 102 KB)

 Các dịch vụ thông dịch Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ miễn phí cho Quận San Diego (PDF, 1.5 MB)

 Mẫu đơn yêu cầu hoặc từ chối dịch vụ thông dịch:


Nhận tài liệu bằng các ngôn ngữ khác và định dạng khác

Các tài liệu cung cấp thông tin về Giáo dục Sức khỏe và Hội viên có sẵn cho các hội viên bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Tagalog và tiếng Việt, cùng các ngôn ngữ khác. Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác có sẵn theo yêu cầu. Để yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ hoặc định dạng khác, chẳng hạn như chữ nổi Braille, tệp văn bản điện tử, âm thanh hoặc bản in cỡ chữ lớn, hãy liên hệ với bộ phận C&L của Blue Shield of California Promise Health Plan hoặc xem hướng dẫn chi tiết bên dưới cho khu vực cư trú của quý vị.

 Điện thoại, Quận Los Angeles: (800) 605-2556 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần.

 Điện thoại, Quận San Diego: (855) 699-5557 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần.

 Cách tham khảo tài liệu bằng các ngôn ngữ khác, Quận Los Angeles (PDF, 461 KB)

 Cách tham khảo tài liệu bằng các ngôn ngữ khác, Quận San Diego (PDF, 459 KB)


Các chương trình và dịch vụ cộng đồng

Các chương trình và dịch vụ cộng đồng được cung cấp miễn phí cho các hội viên. Các chương trình và dịch vụ này vượt ra ngoài các lớp giáo dục sức khỏe và có thể bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở Bạo lực Gia đình, Nuôi dạy con cái, Nhóm hỗ trợ, Dịch vụ Nhận con nuôi, Tư vấn Gia đình, v.v. Điều quan trọng là bệnh nhân nhận được các nguồn trợ giúp phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ từ các tổ chức trong cộng đồng và các cơ quan sẵn có khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý vị có thể liên hệ với bộ phận C&L của Blue Shield of California Promise Health Plan để hỗ trợ tìm các tổ chức và nguồn trợ giúp cộng đồng nơi cung cấp các chương trình và dịch vụ nhạy cảm về văn hóa.

 Xem lịch của chúng tôi về các sự kiện và chương trình cộng đồng

Quý vị cũng có thể xem Danh mục Nguồn trợ giúp Cộng đồng thuộc Dịch vụ C&L của Blue Shield of California Promise Health Plan cho nơi quý vị sinh sống:

 Danh mục Nguồn trợ giúp Cộng đồng tại Quận Los Angeles và Quận Orange (PDF, 843 KB)

 Danh mục Nguồn trợ giúp Cộng đồng tại Quận San Diego (PDF, 1.6 MB)

Các quyền và trách nhiệm của hội viên

Tìm hiểu về các quyền và trách nhiệm của quý vị với tư cách là hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal.

Sổ tay Hội viên

Tải xuống Sổ tay Hội viên cho khu vực của quý vị bằng ngôn ngữ mong muốn của quý vị.

Thông báo không phân biệt đối xử

Blue Shield of California Promise Health Plan không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật.

Chính sách về quyền riêng tư và phòng chống gian lận chăm sóc sức khỏe

Tìm hiểu cách chúng tôi sử dụng thông tin y tế của quý vị, cách chúng tôi bảo vệ thông tin này và cách chúng tôi ngăn chặn gian lận chăm sóc sức khỏe.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.