Allowance ng mga over-the-counter (OTC) na bagay

Nag-aalok ang Blue Shield of California ng benepisyo ng mga over-the-counter (OTC) na bagay na sinasaklaw ang mga produktong pangkalusuhan at pangkagalingan na OTC, kabilang ang mga first-aid supply, mga pain reliever, mga gamot sa ubo at sipon, at higit pa. Kasama sa benepisyong ito ang allowance kada quarter.
 

Karapat-dapat ba kayo para sa benepisyo ng mga OTC na bagay?

Kayo ay karapat-dapat kung mayroon kayong isa sa mga sumusunod na Blue Shield of California plan:

County Blue Shield Inspire (HMO)² Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) Blue Shield Select (PPO)2 Blue Shield 65 Plus (HMO) Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO) Blue Shield Advantage Optimum Plan (HMO) Blue Shield Advantage Optimum Plan 1 (HMO) Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) Medicare Supplement Plan G Extra* Medicare Supplement Plan G Inspire²
Alameda            
Fresno                
Kern                
Los Angeles            
Madera                
Merced            
Orange          
Riverside                
Sacramento                
San Bernardino              
San Diego          
San Joaquin            
San Luis Obispo                
San Mateo              
Santa Barbara                
Santa Clara              
Stanislaus            
Ventura                  

Kung ang inyong plano ay hindi nakalista sa itaas, tingnan ang inyong Ebidensya ng Saklaw (EOC) upang alamin kung ang inyong plano ay may benepisyo ng mga OTC na bagay.
*Pakitandaan – Inaalok ang Medicare Supplement Plan G Extra sa buong Estado sa CA. Kumakatawan lang ang talaan sa itaas ng subset ng mga county na iyon.

Kada quarter na allowance ng benepisyo

Upang malaman kung magkano ang sinasaklaw ng inyong benepisyo sa mga OTC na bagay sa bawat quarter1, suriin ang Buod ng Mga Benepisyo ng inyong plano o Ebidensya ng Saklaw. Maaari kayong magsagawa ng dalawang order sa bawat quarter.  Hindi maaaring gamitin ang hindi nagamit na allowance sa susunod na quarter. Maaaring may ilang limitasyong ilalapat. Sumangguni sa Katalogo ng mga OTC na Item para sa higit pang impormasyon.

Paano umorder

Maaari kayong umorder online o sa pamamagitan ng telepono. Karaniwang dumarating ang mga order sa loob ng dalawang linggo sa pamamagitan ng koreo. Sumangguni sa Katalogo ng mga OTC na Item para sa higit pang impormasyon. 

I-download ang inyong 2024 na Katalogo ng Mga OTC na Item

Katalogo ng OTC ng Blue Shield (Ingles) (PDF, 5 MB) 

Katalogo ng OTC ng Blue Shield (Espanyol) (PDF, 1.6 MB)

Katalogo ng OTC ng Blue Shield (Chinese) (PDF, 1.7 MB)

Katalogo ng OTC ng Blue Shield (Korean) (PDF, 2.4 MB)

Katalogo ng OTC ng Blue Shield (Vietnamese) (PDF,  2.3 MB)

Upang tingnan kung ang inyong plano ay may benepisyo ng mga OTC na bagay at upang umorder online, mag-log in o magparehistro.

Mga tanong tungkol sa inyong benepisyo ng mga OTC na item?

Kung mayroon kayong anumang tanong, pakitawagan ang OTC Health Solutions sa (888) 628-2770 (TTY:711), sa pagitan ng 9 a.m. at 5 p.m. Pacific time, Lunes hanggang Biyernes. Available ang mga serbisyo ng pagsasalin sa numerong ito.

 

Allowance kada quarter: Enero – Marso; Abril – Hunyo; Hulyo – Setyembre; Oktubre – Disyembre.
Available sa mga piling grupo na plano; mag-refer sa inyong Ebidensya ng Saklaw upang matukoy kung mayroon kayo ng benepisyong ito.

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023
Huling na-update ang petsa: 10/01/2023

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。