Trợ cấp cho các sản phẩm không cần kê toa (OTC, Over-the-Counter)

Blue Shield of California cung cấp quyền lợi về các sản phẩm không cần kê toa (OTC) bao gồm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần OTC, bao gồm vật tư sơ cứu, thuốc giảm đau, thuốc ho và thuốc chữa cảm lạnh, v.v. Quyền lợi này bao gồm một khoản trợ cấp hàng quý.
 

Quý vị có đủ điều kiện nhận quyền lợi về các sản phẩm OTC không?

Quý vị hội đủ điều kiện nếu quý vị có một trong các chương trình Blue Shield of California sau đây:

Quận Blue Shield Inspire (HMO)² Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) Blue Shield Select (PPO)2 Blue Shield 65 Plus (HMO) Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO) Blue Shield Advantage Optimum Plan (HMO) Blue Shield Advantage Optimum Plan 1 (HMO) Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) Medicare Supplement Plan G Extra* Medicare Supplement Plan G Inspire²
Alameda            
Fresno                
Kern                
Los Angeles            
Madera                
Merced            
Orange          
Riverside                
Sacramento                
San Bernardino              
San Diego          
San Joaquin            
San Luis Obispo                
San Mateo              
Santa Barbara                
Santa Clara              
Stanislaus            
Ventura                  

Nếu chương trình của quý vị không được liệt kê ở trên, hãy kiểm tra Chứng từ Bảo hiểm (EOC, Evidence of Coverage) để xem liệu chương trình của quý vị có quyền lợi cho các sản phẩm OTC hay không.
*Xin lưu ý – Chương trình Bổ sung Medicare G Extra được cung cấp trên toàn Tiểu bang tại CA. Bảng trên chỉ thể hiện một tập hợp con của các quận đó.

Trợ cấp quyền lợi hàng quý

Để tìm hiểu mức quyền lợi về các sản phẩm OTC của quý vị mỗi quý1, hãy kiểm tra Tóm tắt Quyền lợi trong chương trình của quý vị hoặc Chứng từ Bảo hiểm. Quý vị có thể đặt hai đơn hàng mỗi quý.  Trợ cấp chưa sử dụng không được chuyển sang quý tiếp theo. Một số hạn chế có thể áp dụng. Tham khảo Danh mục sản phẩm OTC để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để đặt hàng

Quý vị có thể đặt hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại. Đơn đặt hàng thường đến trong vòng hai tuần qua đường bưu điện. Tham khảo Danh mục sản phẩm OTC để biết thêm thông tin. 

Tải xuống Danh mục sản phẩm OTC 2024 của quý vị

Danh mục OTC của Blue Shield (Tiếng Anh) (PDF, 5 MB) 

Danh mục OTC của Blue Shield (Tiếng Tây Ban Nha) (PDF, 1,6 MB)

Danh mục OTC của Blue Shield (Tiếng Trung) (PDF, 1,7 MB)

Danh mục OTC của Blue Shield (Tiếng Hàn) (PDF, 2,4 MB)

Danh mục OTC của Blue Shield (Tiếng Việt) (PDF, 2,3 MB)

Để xem liệu chương trình của quý vị có quyền lợi về các sản phẩm OTC hay không và để đặt hàng trực tuyến, hãy đăng nhập hoặc đăng ký.

Quý vị có câu hỏi về quyền lợi cho các sản phẩm OTC của mình?

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho OTC Health Solutions theo số (888) 628-2770 (TTY:711), từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Dịch vụ dịch thuật được cung cấp qua số điện thoại này.

 

Trợ cấp hàng quý: Tháng 1 – Tháng 3; Tháng 4 – Tháng 6; Tháng 7 – Tháng 9; Tháng 10 – Tháng 12.
Được cung cấp trong các chương trình theo nhóm chọn lọc; tham khảo Chứng từ Bảo hiểm của quý vị để xác định xem quý vị có quyền lợi này hay không.

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023
Ngày cập nhật lần cuối: 01/10/2023

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。