فهرست ارائه‌دهندگان Medicare

عکس یک آقای سالمند در خانه

فهرست ارائه‌دهندگان Medical

Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF, X KB)
Blue Shield Select (PPO) – English/Spanish (PDF, X KB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF, X KB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF, X MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – English/Spanish (PDF, X MB )
Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF, X MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – English/ Spanish (PDF, X MB )
Blue Shield Enhanced (HMO) – English/Spanish (PDF, X MB)

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – English (PDF, 10.1 MB), Spanish (PDF, 10.6 MB), Arabic (PDF, 18.3 MB), Armenian (PDF, 10.6 MB), Cambodian (PDF, 11.2 MB), Chinese (Simplified) (PDF, X), Chinese (Traditional) (PDF, 10.4 MB), Farsi (PDF, 18.4 MB), Korean (PDF, 10.5 MB), Russian (PDF, 10.6 MB), Tagalog (PDF, 10.3 MB), Vietnamese (PDF, 11.5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF, 1.5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – English (PDF, 10.1 MB), Spanish (PDF, 10.6 MB), Arabic (PDF, 18.3 MB), Armenian (PDF, 10.6 MB), Cambodian (PDF, 11.2 MB), Chinese (Simplified) (PDF, X), Chinese (Traditional) (PDF, 10.4 MB), Farsi (PDF, 18.4 MB), Korean (PDF, 10.5 MB), Russian (PDF, 10.6 MB), Tagalog (PDF, 10.3 MB), Vietnamese (PDF, 11.5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF, 1.5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – English (PDF, 10.1 MB), Spanish (PDF, 10.6 MB), Arabic (PDF, 18.3 MB), Armenian (PDF, 10.6 MB), Cambodian (PDF, 11.2 MB), Chinese (Simplified) (PDF, X), Chinese (Traditional) (PDF, 10.4 MB), Farsi (PDF, 18.4 MB), Korean (PDF, 10.5 MB), Russian (PDF, 10.6 MB), Tagalog (PDF, 10.3 MB), Vietnamese (PDF, 11.5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)  
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – English/ Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – English (PDF, 10.1 MB), Spanish (PDF, 10.6 MB), Arabic (PDF, 18.3 MB), Armenian (PDF, 10.6 MB), Cambodian (PDF, 11.2 MB), Chinese (Simplified) (PDF, X), Chinese (Traditional) (PDF, 10.4 MB), Farsi (PDF, 18.4 MB), Korean (PDF, 10.5 MB), Russian (PDF, 10.6 MB), Tagalog (PDF, 10.3 MB), Vietnamese (PDF, 11.5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – English (PDF, 10.1 MB), Spanish (PDF, 10.6 MB), Arabic (PDF, 18.3 MB), Armenian (PDF, 10.6 MB), Cambodian (PDF, 11.2 MB), Chinese (Simplified) (PDF, X), Chinese (Traditional) (PDF, 10.4 MB), Farsi (PDF, 18.4 MB), Korean (PDF, 10.5 MB), Russian (PDF, 10.6 MB), Tagalog (PDF, 10.3 MB), Vietnamese (PDF, 11.5 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Select (PPO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) (San Bernardino County only) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) English (PDF, 6.1 MB), Spanish (PDF, 6.3 MB), Arabic (PDF, 10.4 MB), Chinese (Simplified) (PDF, X), Chinese (Traditional) (PDF, 6.3 MB), Farsi (PDF, 10.6 MB), Tagalog (PDF, 6.2 MB), Vietnamese (PDF, 6.8 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Select (PPO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – English/Spanish (PDF,  1.5 MB)


 

فهرست راهنمای ارائه‌دهندگان خدمات دندانپزشکی، شنوایی، جایگزین و بینایی

فهرست راهنمای دندانپزشکی—Blue Shield TotalDual (HMO D-SNP):

Fresno (PDF, 756 KB), Los Angeles County—Greater LA (PDF, 1,381 KB), Los Angeles County—Long Beach (PDF, 1,709 KB), Los Angeles County—San Fernando Valley (PDF, 1,339 KB), Los Angeles County—San Gabriel Valley (PDF, 1,508 KB), Los Angeles County—South Bay (PDF, 967 KB), Merced (PDF, 756 KB), Orange County (PDF, 2,581 KB), San Benardino (PDF, 1,163 KB), San Diego County (PDF, 946 KB), San Joaquin (PDF, 769 KB), Stanislaus (PDF, 769 KB)

فهرست راهنمای دندانپزشکی - Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO):

Los Angeles County—Greater LA (PDF, 1,381 KB), Los Angeles Country—Long Beach (PDF, 1,709 KB), Los Angeles County—San Fernando Valley (PDF, 1,339 KB), Los Angeles Valley—San Gabriel Valley (PDF, 1,508 KB), Los Angeles County—South Bay (PDF, 967 KB), Orange County (PDF, 2,581 KB), San Diego (PDF, 946 KB)

Dental Directories—Blue Shield Inspire (HMO D-SNP):

Fresno (PDF, 756 KB), Los Angeles County—Greater LA (PDF, 1,381 KB), Los Angeles County—Long Beach (PDF, 1,709 KB), Los Angeles County—San Fernando Valley (PDF, 1,339 KB), Los Angeles County—San Gabriel Valley (PDF, 1,508 KB), Los Angeles County—South Bay (PDF, 967 KB), Merced (PDF, 756 KB), Orange County (PDF, 2,581 KB), San Benardino (PDF, 1,163 KB), San Diego County (PDF, 946 KB), San Joaquin (PDF, 769 KB), Stanislaus (PDF, 769 KB)

فهرست راهنمای دندانپزشکی—Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO):

Los Angeles County—Greater LA (PDF, 1,381 KB), Los Angeles Country—Long Beach (PDF, 1,709 KB), Los Angeles County—San Fernando Valley (PDF, 1,339 KB), Los Angeles Valley—San Gabriel Valley (PDF, 1,508 KB), Los Angeles County—South Bay (PDF, 967 KB), Orange County (PDF, 2,581 KB), San Diego (PDF, 946 KB)


 

Epic1 Hearing Healthcare Provider Directory – English (PDF, 271 KB)


 

فهرست طب سوزنی – English/Spanish (PDF, 1,156 KB), Arabic (PDF, 1,200 KB), Armenian (PDF, 1,171 KB), Chinese (PDF, 1,207 KB), Farsi (PDF, 1,189 KB), Khmer (PDF, 1,211 KB), Korean (PDF, 1,257 KB), Russian (PDF, 1,187 KB), Tagalog (PDF, 1,135 KB), Vietnamese (PDF, 1,164 KB)


 

فهرست راهنمای خدمات بینایی – English/Spanish (PDF, 2.1 MB), Arabic (PDF, 2.1 MB), Armenian (PDF, 2.1 MB), Chinese (PDF, 2.1 MB), Farsi (PDF, 2.1 MB), Khmer (PDF, 2.1 MB), Korean (PDF, 2.1 MB), Russian (PDF, 2.1 MB), Tagalog (PDF, 2.1 MB), Vietnamese (PDF, 2.1 MB)


 

اعلامیه چندزبانی Blue Shield Medicare Advantage Prescription Drug Plans  – English (PDF, 1.1 MB)
اعلامیه چندزبانیBlue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) و Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)  – English (PDF, X)


 

لطفا هنگام دانلود یا مشاهده اسناد PDF، به فهرست مرورگرهای سازگار  ما مراجعه کنید.

اگر برای فهم اسناد خود کمک می‌خواهید، با خدمات مشتری Blue Shield of California تماس بگیرید:

خدمات مشتری برنامه‌های Medicare Advantage Prescription Drug با شماره 4466-776 (800) (TTY:711)، از 8 صبح تا 8 بعدازظهر. آنها هفت روز هفته در دسترس هستند.  

خدمات مشتری Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) و Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) با شماره: 4413-452 (800) (TTY: 711)، از ساعت 8 صبح تا 8 شب. آنها هفت روز هفته در دسترس هستند.  

  • contact image

    اعضای MA-PD و PDP، از چک لیست دوره ثبت نام سالانه استفاده کنید تا تصمیم بگیرید آیا برنامه شما نیازهای شما را برای سال آینده برآورده می‌کند.

    چک لیست دوره ثبت نام سالانه

1 EPIC Hearing Healthcare یک نهاد مستقل است که خدمات را از طرف Blue Shield of California مدیریت می‌کند.

Y0118_23_408B_M Accepted 09192023 

H2819_23_408B_M Accepted 09192023 

آخرین به روزرسانی صفحه:  10/01/2023

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。