فهرست ارائه‌دهندگان Medicare

فهرست ارائه‌دهندگان Medical

Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 4 MB)
Blue Shield Select (PPO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  3 MB) چینی (سنتی) (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – انگلیسی (PDF, 11 MB), اسپانیایی (PDF, 11 MB), عربی (PDF, 19 MB), ارمنی (PDF, 11 MB), کامبوجی (PDF, 12 MB), چینی (ساده) (PDF, 13 MB), چینی (سنتی) (PDF, 11 MB), فارسی (PDF, 19 MB), کره‌ای (PDF, 11 MB), روسی (PDF, 11 MB), تاگالوگ (PDF, 11 MB), ویتنامی (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO)  – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO)  – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO)  – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – انگلیسی  (PDF, 11 MB),  اسپانیایی  (PDF, 11 MB),  عربی  (PDF, 19 MB),  ارمنی  (PDF, 11 MB),  کامبوجی  (PDF, 12 MB), چینی (ساده) (PDF, 13 MB),  چینی (سنتی)  (PDF, 11 MB),  فارسی  (PDF, 19 MB),  کره‌ای  (PDF, 11 MB),  روسی  (PDF, 11 MB),  تاگالوگ  (PDF, 11 MB),  ویتنامی  (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 5 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  3 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 3 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – انگلیسی (PDF, 10 MB), اسپانیایی (PDF, 11 MB), عربی (PDF, 19 MB), ارمنی (PDF, 11 MB), کامبوجی (PDF, 12 MB), چینی (ساده) (PDF, 13 MB), چینی (سنتی) (PDF, 11 MB), فارسی (PDF, 19 MB), کره‌ای (PDF, 11 MB), روسی (PDF, 11 MB), تاگالوگ (PDF, 11 MB), ویتنامی (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)  
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB), Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – انگلیسی (PDF, 10 MB), اسپانیایی (PDF, 11 MB), عربی (PDF, 19 MB), ارمنی (PDF, 11 MB), کامبوجی (PDF, 12 MB), چینی (ساده) (PDF, 13 MB), چینی (سنتی) (PDF, 11 MB), فارسی (PDF, 19 MB), کره‌ای (PDF, 11 MB), روسی (PDF, 11 MB), تاگالوگ (PDF, 11 MB), ویتنامی (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  3 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  3 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  3 MB)  
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  3 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – انگلیسی (PDF, 10 MB), اسپانیایی (PDF, 11 MB), عربی (PDF, 19 MB), ارمنی (PDF, 11 MB), کامبوجی (PDF, 12 MB), چینی (ساده) (PDF, 13 MB), چینی (سنتی) (PDF, 11 MB), فارسی (PDF, 19 MB), کره‌ای (PDF, 11 MB), روسی (PDF, 11 MB), تاگالوگ (PDF, 11 MB),ویتنامی (PDF, 12 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  2 MB)
Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  3 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 4 MB)
Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  4 MB)
Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  4 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)
Blue Shield Select (PPO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 5 MB)
Blue Shield Enhanced (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 5 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  5 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  4 MB)
Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  4 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) (فقط کانتی San Bernardino) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 4 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  4 MB)
Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) انگلیسی (PDF, 6 MB), اسپانیایی (PDF, 7 MB), عربی (PDF, 11 MB), چینی (ساده) (PDF, X), چینی (سنتی) (PDF, 7 MB), فارسی (PDF, 11 MB), Tagalog (PDF, 7 MB), ویتنامی (PDF, 7 MB)
Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  2 MB)
Blue Shield Select (PPO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  2 MB)
Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  3 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  2 MB)


 

Blue Shield Inspire (HMO) – انگلیسی/اسپانیایی (PDF,  2 MB)


 

فهرست راهنمای ارائه‌دهندگان خدمات دندانپزشکی، شنوایی، جایگزین و بینایی

فهرست راهنمای دندانپزشکی—Blue Shield TotalDual (HMO D-SNP):

Fresno (PDF, 756 KB), كانتی لس آنجلس—Greater LA (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—Long Beach (PDF, 2 MB), Los كانتی لس آنجلس—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلسSouth Bay (PDF, 967 KB), Merced (PDF, 756 KB), کانتی اورنج (PDF, 3 MB), San Benardino (PDF, 2 MB), کانتی سن دیه گو (PDF, 946 KB), San Joaquin (PDF, 769 KB), Stanislaus (PDF, 769 KB)

فهرست راهنمای دندانپزشکی - Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO):

كانتی لس آنجلس—Greater LA (PDF, 2 MB), Los Angeles Country—Long Beach (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), Los Angeles Valley—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—South Bay (PDF, 967 KB), کانتی اورنج (PDF, 3 MB), San Diego (PDF, 946 KB)

Dental Directories—Blue Shield Inspire (HMO D-SNP):

Fresno (PDF, 756 KB), كانتی لس آنجلس—Greater LA (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—Long Beach (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—South Bay (PDF, 967 KB), Merced (PDF, 756 KB), کانتی اورنج (PDF, 3 MB), San Benardino (PDF, 1 MB), کانتی سن دیه گو (PDF, 946 KB), San Joaquin (PDF, 769 KB), Stanislaus (PDF, 769 KB)

فهرست راهنمای دندانپزشکی—Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO):

كانتی لس آنجلس—Greater LA (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—Long Beach (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—San Fernando Valley (PDF, 2 MB), Los Angeles Valley—San Gabriel Valley (PDF, 2 MB), كانتی لس آنجلس—South Bay (PDF, 967 KB), کانتی اورنج (PDF, 3 MB), San Diego (PDF, 946 KB)


 

Epic1 Hearing Healthcare Provider Directory – English (PDF, 271 KB)


 

فهرست راهنمای خدمات طب سوزنی – انگلیسی/اسپانیایی (PDF, 2 MB)، عربی (PDF, 2 MB)، ارمنی (PDF, 2 MB)، چینی (PDF, 2 MB)، فارسی (PDF, 2 MB)، خمری (PDF, 2 MB)، کره ای (PDF, 2 MB)، روسی (PDF, 2 MB)، تاگالوگ (PDF, 2 MB)، ویتنامی (PDF, 2 MB)


 

فهرست راهنمای خدمات بینایی – انگلیسی/اسپانیایی(PDF, 2 MB)، عربی (PDF, 2 MB)، ارمنی (PDF, 2 MB)، چینی (PDF, 2 MB)، فارسی (PDF, 2 MB)، خمری (PDF, 2 MB)، کره ای (PDF, 2 MB)، روسی (PDF, 2 MB)، تاگالوگ (PDF, 2 MB)، ویتنامی (PDF, 2 MB)


 

اعلامیه چندزبانی برنامه داروهای نسخه دار Blue Shield Medicare Advantage  – انگلیسی (PDF, 1 MB)
اعلامیه چندزبانیBlue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) و Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)  – انگلیسی (PDF, 1 MB)


 

لطفا هنگام دانلود یا مشاهده اسناد PDF، به فهرست مرورگرهای سازگار  ما مراجعه کنید.

اگر برای فهم اسناد خود کمک می‌خواهید، با خدمات مشتری Blue Shield of California تماس بگیرید:

خدمات مشتری برنامه‌های Medicare Advantage Prescription Drug با شماره 4466-776 (800) (TTY:711)، از 8 صبح تا 8 بعدازظهر. آنها هفت روز هفته در دسترس هستند.  

خدمات مشتری Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) و Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) با شماره: 452-4413(800) (TTY: 711)، از ساعت 8 صبح تا 8 شب. آنها هفت روز هفته در دسترس هستند.  

1 EPIC Hearing Healthcare یک نهاد مستقل است که خدمات را از طرف Blue Shield of California مدیریت می‌کند.

Y0118_23_408B2_M Accepted 12042023

H2819_23_408B2_M Accepted 12042023 

آخرین به روزرسانی صفحه:  5/14/2024

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。