سیاست فاجعه و شرایط اضطراری Medicare

دریافت مراقبت در هنگام فاجعه یا شرایط اضطراری توسط اعضای برنامه Medicare Advantage و Prescription Drug

هنگامی که مراقبت‌های بهداشتی در طول یک فاجعه یا شرایط اضطراری مختل می‌شود، Blue Shield به نفع شما عمل خواهد کرد. ما به سرعت به اعضای نیازمند پاسخ خواهیم داد. ما همچنین تمام الزامات مرکز خدمات Medicare و Medicaid (CMS) را دنبال خواهیم کرد. در مواقع اضطراری، اطلاعاتی را در مورد دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی از طرق مختلف برای اعضا ارسال خواهیم کرد. اینها ممکن است شامل ارتباط مستقیم از طریق تماس‌های تلفنی، پست، ایمیل، صفحه وب، پورتال اعضا و موارد دیگر باشد. این به اولویت اعضا و الزامات CMS بستگی دارد.

فاجعه به یکی از روش‌های زیر اعلام می‌شود:

  • اعلام فاجعه یا شرایط اضطراری توسط رئیس جمهور تحت قانون شرایط اضطراری ملی Stafford
  • اعلام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی توسط دبیرکل طبق ماده 319 قانون خدمات بهداشت عمومی
  • اعلامیه فرماندار یک ایالت یا محدوده تحت الحمایه

هنگامی که یک فاجعه یا اضطرار اعلام می‌شود و دسترسی به مراقبت مختل می‌شود:

  • Blue Shield of California، مزایا را از طریق ارائه دهندگان خارج از شبکه برای شما پوشش می‌دهد.
  • شما به ارجاع یا مجوز قبلی نیاز نخواهید داشت.
  • شما همان سهم هزینه را خواهید داشت که گویی مزیت توسط یک ارائه دهنده درون شبکه ارائه شده است.
  • در صورت نیاز می‌توانید نسخه‌ها را زودتر دریافت کنید.

هنگامی که فاجعه به پایان رسید، به یکی از روش‌های زیر اعلام می‌شود:

  • منبعی که وضعیت اضطراری بهداشت عمومی یا وضعیت فاجعه را اعلام کرده است، پایان آن را اعلام می‌کند.
  • مرکز خدمات Medicare و Medicaid (CMS) پایان وضعیت اضطراری بهداشت عمومی یا وضعیت فاجعه را اعلام می‌کند.
  • اگر سی (30) روز از اعلام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی یا وضعیت فاجعه گذشته باشد و تاریخ پایانی توسط منبع اصلی CMS مشخص نشده باشد، پایان فاجعه محسوب می‌شود.

اگر سؤالی دارید، لطفاً درباره برنامه درمانی خاص خود با خدمات مشتریان Blue Shield of California تماس بگیرید:

برنامه‌های داروی نسخه‌دار Medicare Advantage   
تلفن: 776-4466 (800) (TTY: 711]، از ساعت 8 صبح تا 8 شب، هفت روز هفته تماس بگیرید.
 

Dual Special Needs Plans
تلفن: 452-4413 (800) (TTY: 711]، از ساعت 8 صبح تا 8 شب، هفت روز هفته تماس بگیرید.
 

برنامه‌های داروهای نسخه‌دار Medicare
تلفن: 239-6469 (888) (TTY: 711) ، از ساعت 8 صبح تا 8 شب، هفت روز هفته

Y 0118_23_565A1_C 08312023 
H2819_23_822E_C Accepted 12042023 
آخرین به روزرسانی صفحه 1/1/2024

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。