منابع اعضای BLUE SHIELD OF CALIFORNIA MEDICARE

اعضای Blue Shield of California Medicare یا طرح مکمل Medicare، به برنامه‌های پشتیبانی قوی و مزایای عالی دسترسی دارند.

برنامه‌های پشتیبانی
شما ممکن است واجد شرایط برنامه‌های شهری، ایالتی و فدرال باشید. این برنامه‌ها می‌توانند به حمایت از نیازهای مراقبت‌های بهداشتی و کاهش هزینه‌ها کمک کنند.

پشتیبانی پیدا کنید

 

تخفیف‌های اعضای برنامه Medicare
از سمعک گرفته تا مراقبت‌های جایگزین و موارد دیگر، در مورد برنامه‌هایی بیاموزید که می‌توانند به اعضای برنامه Blue Shield of California Medicare Supplement در صرفه‌جویی در هزینه‌ها کمک کنند.*

تخفیف ها را پیدا کنید

تجدیدنظرها و شکایت‌های Medicare

نحوه ثبت شکایت رسمی را بیاموزید. اگر در مورد بخشی از مراقبت‌های درمانی خود نگرانی دارید، این کار را انجام دهید.

بیشتر بدانید

 

در تمام طول سال سالم بمانید
به خبرنامه Blue Living و سایر منابع مفید دسترسی داشته باشید که حاوی نکات بهداشتی، اطلاعاتی در مورد مزایای Blue Shield و موارد دیگر است.

مشاهده منابع

 

تصمیمات مربوط به اجازه
به معیارهای استفاده شده برای تصمیم گیری در مورد مراقبت پزشکی دریافتی خود دسترسی پیدا کنید.

مشاهده دستورالعمل‌ها

اسناد برنامه درمانی

اسناد برنامه Medicare Advantage Plan

خلاصه مزایا (SOB)، مدرک بیمه (EOC)، اعلامیه سالانه تغییرات (ANOC) برای سال 2024،
رتبه‌بندی ستاره‌های Medicare و سایر اسناد برنامه درمانی

اسناد برنامه مکمل Medicare

خلاصه مزایا (SOB)، مدرک بیمه (EOC)، و سایر اسناد برنامه درمانی

اسناد برنامه داروهای نسخه‌دار

خلاصه مزایا (SOB)، مدرک بیمه (EOC)، اعلامیه سالانه تغییرات (ANOC) برای سال 2024،
رتبه‌بندی ستاره‌های Medicare و سایر اسناد برنامه درمانی

*خدمات این برنامه‌های تخفیفی، مزیت تحت پوشش برنامه‌های سلامت Blue Shield محسوب نمی‌شوند و هیچ یک از شرایط و ضوابط برنامه‌های سلامت Blue Shield بر آنها اعمال نمی‌شود. خدمات برنامه تخفیف، برای همه اعضای دارای برنامه بیمه پزشکی، دندانپزشکی، بینایی یا عمر در دسترس است.

شبکه پزشکان و امکانات موجود در برنامه‌های تخفیف، از جمله هرگونه غربالگری و تأیید اعتبار پزشکان، توسط مدیران برنامه‌های خارجی مدیریت می‌شود که در زیر مشخص شده‌اند. Blue Shield خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان برنامه تخفیف را از نظر ضرورت یا اثربخشی پزشکی بررسی نمی‌کند. همچنین Blue Shield هیچ توصیه، اظهارنظر، ادعا یا تضمینی در مورد پزشکان، در دسترس بودن، هزینه‌ها، خدمات یا محصولات آنها ارائه نمی‌کند.

برخی از خدمات ارائه شده از طریق برنامه تخفیف ممکن است قبلاً به عنوان بخشی از مزایای تحت پوشش برنامه Blue Shield گنجانده شده باشد. اعضا باید قبل از استفاده از برنامه تخفیف به آن خدمات تحت پوشش دسترسی داشته باشند.

Blue Shield حق خاتمه این برنامه را در هر زمانی بدون اعلام حفظ می‌کند.

اعضایی که از محصولات یا خدمات دریافتی از برنامه تخفیف راضی نیستند، می‌توانند از فرآیند نارضایتی Blue Shield شرح داده شده در بخش فرآیند نارضایتی مدرک پوشش یا گواهی بیمه/بیمه‌نامه استفاده کنند. Blue Shield حق خاتمه این برنامه را در هر زمانی بدون اعلام، برای خود محفوظ می‌داند.

Y0118_23_408A3_M Accepted 12102023

H2819_23_408A3_M Accepted 12102023

آخرین به روزرسانی صفحه:  1/1/2024

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。