Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ dược sĩ

Nhận trợ giúp về nhu cầu thuốc của quý vị

Các quyền lợi chương trình bảo hiểm y tế Blue Shield of California của quý vị hiện bao gồm quyền tiếp cận hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ dược sĩ của chúng tôi để giúp quý vị đáp ứng nhu cầu thuốc của mình mà không phải trả thêm phí. Quý vị có thể tìm dược sĩ cá nhân để:

  1. Xem lại thuốc của quý vị và giải đáp các thắc mắc về thuốc mới
  2. Hỗ trợ bảo hiểm thuốc của quý vị và giảm chi phí toa thuốc của quý vị
  3. Giúp quý vị đạt được mục tiêu điều trị bao gồm các liệu pháp không dùng thuốc

Hệ thống nhà cung cấp dịch vụ dược sĩ của chúng tôi bao gồm những người thuộc hệ thống y tế hoặc văn phòng y tế hiện tại của quý vị, những người đang làm việc tại các trung tâm dịch vụ nhà thuốc và những người hành nghề độc lập. Nếu chúng tôi xác định được nhu cầu có thể liên quan đến thuốc, một trong những nhà cung cấp dịch vụ dược sĩ của chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với quý vị qua điện thoại và họ sẽ hợp tác chặt chẽ với bác sĩ của quý vị và nhà thuốc  ưu tiên trong hệ thống để điều phối việc chăm sóc cho quý vị.


Các trung tâm dịch vụ nhà thuốc trực thuộc của chúng tôi

Trung tâm dịch vụ nhà thuốc Số điện thoại
APNI Health, Inc. (833) 532-5744
Avina Health (661) 425-7107
Clinicare Pharmacy – Trung tâm dịch vụ nhà thuốc thực hành nâng cao (818) 727-7234
 (747) 224-0373
Trung tâm chăm sóc dược sĩ ảo thuộc University of Southern California (USC) (626) 457-4054
Western University of Health Sciences (909) 469-5691

MULTI-PLAN_23_388A_C 07252023
Trang được cập nhật lần cuối: 01/10/2023

© Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền. Blue Shield of California là hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Thông tin này không phải là bản mô tả đầy đủ về các quyền lợi.

Danh mục thuốc, hệ thống nhà thuốc và/hoặc hệ thống nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần.

Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới, bản dạng giới, xu hướng giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人

Thông tin về không phân biệt đối xử.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。