Quy trình và chính sách chuyển đổi thuốc

Nếu quý vị là hội viên mới và đang dùng một loại thuốc theo toa không có trong danh mục thuốc của chương trình (danh sách các loại thuốc được đài thọ),  quý vị sẽ cần tuân theo quy trình chuyển đổi thuốc của chúng tôi. Tìm hiểu về các lựa chọn của quý vị cho quá trình này trong phần này. Quý vị cũng có thể đọc Chính sách chuyển tiếp của chúng tôi. 

 

Phải làm gì nếu thuốc của quý vị không có trong danh mục thuốc hoặc nếu thuốc bị hạn chế theo cách nào đó

Nếu thuốc của quý vị không có trong danh sách thuốc được phê duyệt hoặc bị hạn chế:

 • Quý vị có thể đổi sang thuốc khác.
 • Quý vị có thể yêu cầu chương trình cấp cho quý vị một trường hợp ngoại lệ và yêu cầu chương trình đài thọ thuốc này cho quý vị hoặc hủy bỏ giới hạn đối với loại thuốc này.
 • Quý vị có thể nhận được thuốc cung cấp tạm thời. Điều này sẽ cho quý vị và bác sĩ của quý vị thời gian để đổi sang loại thuốc khác hoặc nộp đơn xin ngoại lệ.  

Lưu ý: Chỉ các hội viên trong một số trường hợp nhất định mới có thể nhận được thuốc cung cấp tạm thời. (Xem bên dưới)

 

Yêu cầu về thuốc cung cấp tạm thời

Trong một số trường hợp nhất định, chương trình Blue Shield of California Medicare của quý vị có thể cung cấp tạm thời loại thuốc quý vị cần. Làm như vậy giúp quý vị có thời gian để trao đổi với bác sĩ về các lựa chọn thay thế hiện có.

Để hội đủ điều kiện nhận thuốc cung cấp tạm thời, quý vị phải đáp ứng cả hai yêu cầu:

1. Thay đổi về bảo hiểm thuốc của quý vị phải thuộc một trong các loại sau:

 • Loại thuốc quý vị đang dùng không còn nằm trong danh sách thuốc của chương trình (danh mục thuốc).
 • Loại thuốc quý vị đang dùng hiện đã bị hạn chế ở một khía cạnh nào đó. (Chương 5, Phần 4 trong  Chứng Từ Bảo Hiểm (EOC)  có giải thích rõ các hạn chế).

2. Quý vị phải ở một trong các tình huống sau:

 • Đối với các hội viên tham gia chương trình năm ngoái và bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về bảo hiểm thuốc:
  Chúng tôi sẽ đài thọ thuốc cung cấp tạm thời cho quý vị trong 90 ngày đầu tiên của năm lịch. Thuốc cung cấp tạm thời này sẽ cho tối đa 30 ngày. Nếu toa thuốc của quý vị được kê cho số ngày ít hơn, chúng tôi cho phép mua thêm nhiều lần để có lượng thuốc tối đa cho 30 ngày. Quý vị phải mua thuốc theo toa tại nhà thuốc trong mạng lưới. (Các nhà thuốc chăm sóc dài hạn có thể cung cấp thuốc với số lượng nhỏ hơn để tránh hoang phí).
 • Đối với các hội viên mới bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về bảo hiểm thuốc:
  Chúng tôi sẽ đài thọ thuốc cung cấp tạm thời cho quý vị trong 90 ngày đầu tiên của năm lịch. Thuốc cung cấp tạm thời này sẽ cho tối đa 30 ngày. Nếu toa thuốc của quý vị được kê cho số ngày ít hơn, chúng tôi cho phép mua thêm nhiều lần để có lượng thuốc tối đa cho 30 ngày. Quý vị phải mua thuốc theo toa tại nhà thuốc trong mạng lưới.
 • Đối với những người đã là hội viên của chương trình trong hơn 90 ngày, cư trú tại cơ sở chăm sóc dài hạn và cần thuốc ngay lập tức:
  Chúng tôi sẽ đài thọ cho lượng thuốc đủ dùng trong 31 ngày cho một thuốc cụ thể, hoặc ít hơn nếu toa thuốc của quý vị được kê cho ít ngày hơn. Đây là lượng bổ sung cho trường hợp lượng thuốc tạm thời ở trên.

 

Nếu quý vị không có bảo hiểm thuốc theo toa (Medicare Phần D), hãy xem xét liệu một chương trình thuốc theo toa Medicare có phù hợp với quý vị không.

 

Tìm hiểu thêm về chính sách chuyển đổi của Blue Shield:

Chính sách chuyển đổi, tiếng Anh (326 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Tây Ban Nha (378 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Ả Rập (506 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Armenia (370 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Trung (Giản thể) (406 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Trung (Phồn thể) (340 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Ba Tư (391 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Campuchia (353 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Hàn (461 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Nga (518 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Tagalog (371 KB)

Chính sách chuyển đổi, tiếng Việt (677 KB)

Y0118_23_388A1_C 17082023
H2819_23_388A1_C 17082023

Trang được cập nhật lần cuối: 01/10/2023

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。