خدمات تامین‌کننده داروسازان

دریافت کمک در مورد نیازهای دارویی شما

اکنون مزایای برنامه درمانی Blue Shield of California شما شامل دسترسی به شبکه تامین‌کنندگان داروخانه ما است تا به شما در تامین نیازهای دارویی بدون تحمیل هزینه کمک شود. شما می‌توانید یک داروساز شخصی پیدا کنید تا:

  1. داروهای شما را بازبینی کند و به سوال‌های مربوط به داروهای جدید پاسخ دهد
  2. به پوشش دارویی شما و کاهش هزینه‌های داروهای نسخه‌دار شما کمک کند
  3. به شما کمک می‌کند به اهداف درمانی خود شامل درمان‌های غیردارویی دست یابید

شبکه تامین کنندگان داروخانه ما شامل افرادی که عضو نظام سلامت فعلی شما یا مطب پزشکی هستند، کسانی که با مراکز مراقبت داروخانه همکاری دارند و متخصصین مستقل است. اگر ما یک نیاز بالقوه در ارتباط با دارو را شناسایی کنیم، یکی از تامین کنندگان داروخانه ما با شما برای یک ویزیت تلفنی تماس خواهد گرفت و آنها از نزدیک با پزشکان و داروخانه ترجیحی شبکه شما برای هماهنگی  مراقبت‌تان همکاری خواهند داشت.


مراکز مراقبت داروخانه وابسته به ما

مرکز مراقبت‌های داروخانه شماره تلفن
APNI Health, Inc. 532-5744 (833)
Avina Health 425-7107 (661)
داروخانه Clinicare - مرکز مراقبت داروخانه پیشرفته 727-7234 (818)
  224-0373 (747)
مرکز مراقبت دارویی مجازیUniversity of Southern California (USC) 457-4054 (626)
Western University of Health Sciences 469-5691 (909)

MULTI-PLAN_23_388A_C 07252023
آخرین به روز رسانی صفحه: 10/01/2023

© Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است. Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association می باشد

این توصیف کامل مزایا نیست.

مجموعه دارویی، شبکه داروخانه، و یا شبکه تامین کننده ممکن است هر زمان تغییر کنند. شما در صورت ضرورت، اعلامیه دریافت خواهید کرد.

شرکت از قوانین حقوق مدنی ایالتی و فدرال مربوطه پیروی کرده و براساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملی، هویت گروه بومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیک، تبار، مذهب، جنسیت، وضعیت تأهل، جنس، هویت جنسی، سوگیری جنسی، سن، معلولیت روانی یا معلولیت جسمی تبعیض قائل نمی‌شود، اشخاص را محروم نکرده یا با آنها به صورت متفاوت رفتار نمی کند. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人

اطلاعات عدم تبعیض.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。