Mga Serbisyo ng Provider ng Pharmacist

Paghingi ng tulong sa inyong mga kailangang gamot

Kasama na ngayon sa mga benepisyo ng inyong planong pangkalusugan ng Blue Shield of California ang access sa aming network ng mga provider ng pharmacist upang tulungan kayo sa inyong mga kailangang gamot na libre para sa inyo. Maaari kayong maghanap ng personal pharmacist para:

  1. Suriin ang inyong mga gamot at sagutin ang mga tanong tungkol sa mga bagong gamot
  2. Tumulong sa inyong saklaw ng gamot at sa pagpapababa ng inyong mga gastusin sa reseta
  3. Tulungan kayong makamit ang inyong mga layunin sa paggagamot kabilang ang mga therapy na walang kasamang gamot

Kasama sa aming network ng mga provider ng pharmacist yung mga bahagi ng inyong kasalukuyang sistema ng kalusugan o medikal na tanggapan, yung mga nagtatrabaho sa mga center ng pangangalaga ng pharmacy, at mga nagsasariling practitioner. Kung makikilala namin ang isang potensyal na pangangailangan na may kaugnayan sa gamot, maagap na makikipag-ugnayan sa inyo ang isa sa aming mga provider ng pharmacist para sa isang pagbisita sa telepono, at sila ay mahigpit na makikipagtulungan sa inyong mga doktor at sa in-network na piniling pharmacy upang i-coordinate ang inyong pangangalaga.


Ang aming mga kaakibat na sentro ng pangangalaga ng pharmacy

Sentro ng pangangalaga ng pharmacy Numero ng telepono
APNI Health, Inc. (833) 532-5744
Avina Health (661) 425-7107
Clinicare Pharmacy – Advanced Practice Pharmacy Care Center (818) 727-7234
 (747) 224-0373
University of Southern California (USC) Virtual Pharmacist Care Center (626) 457-4054
Western University of Health Sciences (909) 469-5691

MULTI-PLAN_23_388A_C 07252023
Huling na-update ang page: 10/01/2023

© Blue Shield of California 1999-2023. All rights reserved. Ang Blue Shield of California Promise Health Plan ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Ang impormasyong ito ay hindi kumpletong paglalarawan ng mga benepisyo.

Maaaring magbago anumang oras ang formulary, network ng pharmacy, at/o network ng provider. Makakatanggap kayo ng abiso kung kinakailangan.

Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nagdidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人

Impormasyon ng hindi pandidiskrimina.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

*Libreng kopya nang walang obligasyong mag-enroll.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Nakareserba ang lahat ng karapatan.

Ang California Physician’s Service DBA Blue Shield of California ay isang nagsasariling miyembro ng Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Para sa Blue Shield Medicare Advantage Plans: Ang Blue Shield of California ay isang HMO, HMO D-SNP, PPO at PDP na plano na may kontrata sa Medicare at kontrata sa California State Medicaid Program. Nakadepende ang pagpapa-enroll sa Blue Shield of California sa pag-renew ng kontrata.

 
 
Sumusunod ang kumpanya sa mga naaangkop na batas ng estado at pederal na batas sa karapatang sibil at hindi ito nandidiskrimina, nagbubukod ng mga tao, o pinapakitunguhan sila nang naiiba, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kinabibilangang etnikong pangkat, medikal na kondisyon, genetic na impormasyon, lipi, relihiyon, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, kapansanan sa pag-iisip, o pisikal na kapansanan. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。