فرآیند و خط مشی انتقال دارو

اگر عضو جدید هستید و داروی نسخه‌داری مصرف می‌کنید که در مجموعه دارویی (فهرست داروهای تحت پوشش) نیست،  باید از فرایند انتقال دارویی ما پیروی کنید. در این بخش، درباره  گزینه‌های خود در این فرایند بدانید. همچنین شما می‌توانید خط مشی انتقال ما را بخوانید. 

 

اگر داروهای شما در مجموعه دارویی نیست یا اگر دارو به نحوی محدودیت دارد، چه کاری باید انجام دهید

اگر داروی شما در فهرست تاییدشده داروها نیست یا محدود شده است:

 • می‌توانید به داروی دیگری تغییر دهید.
 • شما می‌توانید درخواست استثنا کنید و از برنامه درمانی بخواهید دارو را پوشش دهد یا محدودیت را از دارو بردارد.
 • ممکن است بتوانید به طور موقت مقداری دارو دریافت کنید. این به شما و پزشک شما زمان می‌دهد تا به داروی دیگری تغییر دهید یا درخواست استثنا کنید.  

توجه: فقط اعضا در بعضی مواقع خاص می‌توانند مقداری دارو به صورت موقت دریافت کنند. (در ادامه ببینید)

 

الزامات مقدار موقت

در بعضی شرایط خاص، برنامه درمانی Blue Shield of California Medicare شما می‌تواند یک مقدار موقت از دارویی تامین کند که شما نیاز دارید. این امر به شما زمان کافی می‌دهد تا با پزشک خود درباره گزینه‌های موجود صحبت کنید.

برای احراز شرایط برای مقدار موقت، شما باید هر دو شرط را داشته باشید:

1. تغییر به داروی تحت پوشش باید یکی از انواع زیر باشد:

 • دارویی که مصرف می‌کرده‌اید دیگر در فهرست دارویی برنامه درمانی (مجموعه دارویی) نیست.
 • دارویی که مصرف می‌کردید اکنون به نحوی محدود شده است. (فصل 5، بخش 4  مدارك بيمه (EOC)  محدودیت‌ها را شرح می‌دهد.)

2. شما باید در یکی از موقعیت‌های زیر باشید:

 • اعضایی که سال گذشته در برنامه درمانی بودند و تحت تاثیر تغییرات پوشش دارو قرار گرفته‌اند:
  ما یک مقدار موقت از داروهای شما را در 90 روز اول سال تقویمی پوشش می‌دهیم. این مقدار موقت برای مصرف مدت حداکثر 30 روز خواهد بود. اگر داروی نسخه‌دار شما برای چند روز نوشته شده باشد، ما اجازه چندبار تجدید نسخه را می‌دهیم تا حداکثر به میزان مصرف 30 روز دارو تامین شود. شما باید نسخه را از  یک داروخانه شبکه دریافت کنید. (داروخانه‌های مراقبت طولانی مدت ممکن است دارو را در مقادیر کمتری تامین کنند تا از اتلاف جلوگیری شود.)
 • اعضای جدیدی که تحت تاثیر تغییرات پوشش دارویی قرار گرفته‌اند:
  ما یک مقدار موقت از داروهای شما را در 90 روز اول سال تقویمی پوشش می‌دهیم. این مقدار موقت برای مصرف مدت حداکثر 30 روز خواهد بود. اگر داروی نسخه‌دار شما برای چند روز نوشته شده باشد، ما اجازه چندبار تجدید نسخه را می‌دهیم تا حداکثر به میزان مصرف 30 روز دارو تامین شود. شما باید نسخه را از  یک داروخانه شبکه دریافت کنید.
 • کسانی که به مدت بیش از 90 روز عضو برنامه درمانی بوده‌اند، در یک مرکز مراقبت طولانی مدت زندگی می‌کنند و بلافاصله نیاز به مقدراری دارو دارند:
  اگر نسخه شما برای روزهای کمتری نوشته شده باشد، ما یکبار به مقدار مصرف 31 روز یا کمتر از یک داروی خاص تامین می‌کنیم. این علاوه بر وضعیت تامین موقت فوق است.

 

اگر شما پوشش داروی نسخه‌دار (Medicare بخش D) ندارید، بررسی کنید که آیا یکبرنامه داروهای نسخه‌دار Medicare برای شما مناسب است.

 

درباره خط مشی انتقال Blue Shield بدانید:

خط مشی انتقال، انگلیسی (XX KB)

خط مشی انتقال، اسپانیایی (XX KB)

خط مشی انتقال، عربی (XX KB)

خط مشی انتقال، ارمنی (XX KB)

خط‌مشی انتقال، چینی (ساده‌شده) (XX KB)

خط‌مشی انتقال، چینی (سنتی) (XX KB)

خط مشی انتقال، فارسی (XX KB)

خط مشی انتقال، خمر (XX KB)

خط مشی انتقال، کره‌ای (XX KB)

خط مشی انتقال، روسی (XX KB)

خط‌مشی انتقال، تاگالوگ (XX KB)

خط مشی گذار، ویتنامی (XX KB)

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023

آخرین به روزرسانی صفحه: 10/01/2023

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。