CÁC SỰ KIỆN DÀNH CHO HỘI VIÊN VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA BLUE SHIELD PROMISE MEDI-CAL

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp các sự kiện và lớp học miễn phí khác nhau dành cho các hội viên của mình. Hãy đến tham gia một trong những buổi thuyết trình có nhiều thông tin của chúng tôi để tìm hiểu về sức khỏe của quý vị, dịch vụ chăm sóc dành cho quý vị và các chương trình đặc biệt của chúng tôi.

Các lớp học và chương trình giáo dục sức khỏe tại các bệnh viện địa phương

Nhóm Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm một lớp học gần chỗ quý vị. Hãy gọi cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng và yêu cầu gặp Phòng Giáo dục Sức khỏe.

Los Angeles: (800) 605-2556 (TTY: 711), 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu
San Diego: (855) 699-5557 (TTY: 711), 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

 

Danh sách sự kiện khác sắp diễn ra.

Tài liệu giáo dục sức khỏe

Các tài liệu giới thiệu về giáo dục sức khỏe của chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin về cách giữ gìn sức khỏe và kiểm soát các tình trạng của quý vị. Tài liệu giới thiệu có sẵn về các chủ đề sau: rối loạn sử dụng rượu và chất kích thích, hen suyễn, thuốc thay thế, bệnh tiểu đường, kế hoạch hóa gia đình, mang thai, cho con bú sữa mẹ và nuôi dạy con cái, huyết áp cao, dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng, chủng ngừa, cai thuốc lá, v.v.

Tìm hiểu thêm về Hướng dẫn Chăm sóc Sức khỏe Phòng ngừa
Hướng dẫn Chăm sóc Sức khỏe Phòng ngừa, Tiếng Anh (PDF, 230 KB)
Hướng dẫn Chăm sóc Sức khỏe Phòng ngừa, Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 163 KB)

Các chương trình cộng đồng của Blue Shield Promise Medi-Cal

Sự tham gia của chúng tôi vào các chương trình Medicare và Medi-Cal mang đến cho chúng tôi nhiều cơ hội để tương tác với cộng đồng của mình và kết nối với những người có thể sử dụng sự trợ giúp của chúng tôi.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.