Three people embracing in a hug

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ COVID-19

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. Hiện tại, chi phí và phạm vi bảo hiểm Blue Shield sẽ giữ nguyên đối với hầu hết thành viên.

Tìm hiểu thêm về phạm vi bảo hiểm

Cách làm xét nghiệm, tiêm vắc-xin và các dịch vụ khác

Xét nghiệm

Tìm một địa điểm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 gần quý vị thông qua trang web My Turn (Đến Lượt Tôi). Các địa điểm này có thể bao gồm các nhà thuốc và trung tâm cộng đồng ngoài mạng lưới.

Đến địa điểm xét nghiệm trong mạng lưới

Xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại nhà

Xem các địa điểm xét nghiệm

Thông tin về vắc-xin COVID-19

Quý vị chưa tiêm đủ liều vắc-xin? Hãy lên lịch hẹn tiêm vắc-xin cho bản thân quý vị hoặc trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Để có thêm các nguồn lực, truy cập trang web My Turn CDC.

Tìm hiểu về vắc-xin COVID-19
Công cụ tìm kiếm vắc-xin quốc gia

Nhận thông tin từ CDC

Điều trị

Quý vị phải làm gì nếu nghĩ mình bị nhiễm COVID-19?

Nhận dịch vụ chăm sóc cho COVID-19Tìm hiểu về xét nghiệm

Luôn cập nhật

CÁC NGUỒN LỰC SAU THẤT NGHIỆP

Cách duy trì bảo hiểm
Thất nghiệp không đồng nghĩa với việc mất đi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của quý vị. Chúng tôi có các chương trình giúp quý vị tiếp tục được đài thọ.

   

Tìm kiếm thêm nguồn lực

Cập Nhật Lần Cuối: 8/11/2023
Y0118_23_205B_C 05042023
Medi_23_114_LS_IA050423
H0148_22_161_C_IA_092722

Nondiscrimination notice.

The company complies with applicable state laws and federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin, ethnic group identification, medical condition, genetic information, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, mental disability, or physical disability. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。