CÁCH GIA HẠN BẢO HIỂM MEDI-CAL CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi muốn quý vị tiếp tục bảo hiểm Medi-Cal của mình. Vui lòng đảm bảo kiểm tra thư của quý vị và luôn cập nhật địa chỉ của quý vị với Blue Shield of California Promise Health Plan. Hãy chắc chắn thực hiện điều tương tự với quận của quý vị. Các số điện thoại quý vị cần cho việc này được liệt kê dưới đây. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình gia hạn hoặc cần trợ giúp về gói gia hạn:

 Gọi cho Ban Lưu giữ Medi-Cal của Blue Shield of California Promise Health Plan theo số (855) 636-5251 (TTY: 711), 7:30 sáng – 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ.

hoặc

 Tại Quận Los Angeles: đến Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng để được hỗ trợ trực tiếp và yêu cầu gặp Đại diện của Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng Blue Shield.

hoặc

 Xem video bằng tiếng Anh về quy trình gia hạn Medi-Cal

Có hai cách để Medi-Cal của quý vị có thể được gia hạn hàng năm:

 1. Tự động gia hạn
  Nếu quận có thể xác minh thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị bằng hình thức điện tử, quý vị sẽ tự động được gia hạn. Quận sẽ gửi cho quý vị một lá thư để thông báo rằng việc gia hạn của quý vị đã được chấp thuận. Quý vị không cần phải làm bất cứ điều gì.
   
 2. Thông tin khác cần có để gia hạn 
  • Nếu quận không thể xác minh thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị bằng hình thức điện tử, quý vị sẽ nhận được gói tài liệu gia hạn qua đường bưu điện.  
  • Quý vị phải điền thông tin cho gói tài liệu gia hạn. Thông tin này bao gồm bằng chứng về thu nhập của quý vị. Quý vị phải gửi lại cho văn phòng dịch vụ xã hội của quận địa phương càng sớm càng tốt. 
  • Nếu việc gia hạn của quý vị được chấp thuận, quận sẽ gửi thư cho quý vị. 
  • Quý vị có một khoảng thời gian 60 ngày để gửi gói tài liệu gia hạn của quý vị qua đường bưu điện. Khoảng thời gian này bắt đầu từ ngày quý vị nhận được gói tài liệu gia hạn. Nếu quý vị không gửi gói tài liệu gia hạn của mình qua đường bưu điện trong vòng 60 ngày, quý vị sẽ mất bảo hiểm Medi-Cal của mình. 

 

Quý vị có thể gửi gói tài liệu gia hạn đến văn phòng dịch vụ xã hội của quận địa phương theo một số cách khác nhau. Các cách này được liệt kê dưới đây.  

Các lựa chọn gửi gói tài liệu gia hạn của quý vị:

 

SỞ DỊCH VỤ XÃ HỘI CÔNG CỘNG QUẬN LOS ANGELES

SỞ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH QUẬN SAN DIEGO

Điện thoại (866) 613-3777 / TTY: (800) 660-4026,
7:30 sáng – 5:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ.
(866) 262-9881 / TTY: (619) 589-4459,
8 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ.
Gửi thư Los Angeles County Department of Public Social Services
P.O. Box 77267
Los Angeles, CA 90007-9819
County of San Diego Health and Human Services Agency Applications
P.O. Box 939044
San Diego, CA 92193-9005
Trực tuyến

Truy cập trang web của Sở Dịch vụ Xã hội Công cộng Quận Los Angeles và nhấp vào "Annual Redetermination / Recertification" ("Xác định lại/Chứng nhận lại Hàng năm")

Xem video về cách nộp đơn gia hạn Medi-Cal trực tuyến. 

Truy cập trang web của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận San Diego.
Trực tiếp Đến văn phòng DPSS gần chỗ quý vị. Đến trung tâm Nguồn lực Gia đình (Family Resource) hoặc Sống Khỏe (Live Well) gần chỗ quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình gia hạn hoặc cần trợ giúp về gói tài liệu gia hạn, vui lòng gọi cho Bộ phận Lưu giữ Medi-Cal của Blue Shield of California Promise Health Plan: 

 

Điện thoại: (855) 636-5251 (TTY: 711), 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu 

Nếu quý vị muốn cập nhật địa chỉ của mình với Blue Shield Promise Medi-Cal, vui lòng gọi cho chúng tôi: 

 

Los Angeles: (800) 605-2556 [TTY: 711], 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

 

San Diego: (855) 699-5557 [TTY: 711], 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ của chúng tôi để xem danh sách cập nhật nhất về bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, bệnh viện, dịch vụ sức khỏe hành vi và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nhãn khoa trong khu vực của quý vị. Quý vị cũng có thể tải xuống hoặc yêu cầu một bản sao danh mục các nhà cung cấp dịch vụ.

Thông tin về các quyền lợi

Tìm hiểu thông tin về các quyền lợi, dịch vụ và chương trình được Blue Shield Promise Medi-Cal đài thọ. Tìm hiểu những việc cần làm nếu một dịch vụ hoặc một thủ thuật cần có sự cho phép trước.

Các nguồn trợ giúp và đường liên kết cho hội viên

Tìm hiểu về các sáng kiến cải tiến chất lượng của chúng tôi, yêu cầu thẻ ID hội viên, thay đổi bác sĩ chăm sóc chính của quý vị và tìm thông tin về chương trình tiếp cận cộng đồng và các sự kiện cộng đồng của chúng tôi.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.