DANH MỤC CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BLUE SHIELD PROMISE MEDI-CAL

Tìm kiếm danh mục nhà cung cấp dịch vụ của Blue Shield Promise Medi-Cal để tìm bác sĩ. Chúng tôi có nhiều bác sĩ chăm sóc chính và phòng khám chăm sóc khẩn cấp gần nhà quý vị.*

Danh mục nhà cung cấp dịch vụ theo khu vực dịch vụ

Quận Los Angeles
Danh mục, tiếng Anh (PDF, 74 MB)
Danh mục, tiếng Tây Ban Nha (PDF, 75 MB)

Quận San Diego
Danh mục, tiếng Anh (PDF, 29 MB)
Danh mục, tiếng Tây Ban Nha (PDF, 30 MB)
 

Đối với các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng hoặc chân tay, hãy luôn gọi 911 hoặc các dịch vụ cấp cứu tại địa phương của quý vị.

 

Đường Dây Tư Vấn Y Tá

Nếu quý vị cần trợ giúp để quyết định xem liệu quý vị hoặc con mình có cần đi khám bác sĩ hay không hoặc biết phải làm gì nếu các triệu chứng của quý vị chuyển biến xấu hơn, hãy liên hệ với một y tá có đăng ký hành nghề và họ sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị. Đường dây tư vấn này miễn phí và dễ sử dụng.

Các y tá của chúng tôi nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Các dịch vụ thông dịch cho các ngôn ngữ khác sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

  Gọi số điện thoại miễn phí: (800) 609-4166 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

GHI CHÚ: Quý vị không cần gọi cho Đường Dây Tư Vấn Y Tá trước khi được chăm sóc sức khỏe.

Danh mục nhà cung cấp dịch vụ không chính xác

Nếu quý vị tin rằng có thể có sự không chính xác hoặc lỗi trong danh mục của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết:

 Nộp mẫu đơn trực tuyến để báo cáo sự không chính xác bằng đường điện tử
 

Quận Los Angeles

 

Điện thoại: (800) 605-2556 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

 

Blue Shield of California Promise Health Plan
Dịch vụ Hội viên
3840 Kilroy Airport Way 
Long Beach, CA  90806

Quận San Diego

 

Điện thoại: (855) 699-5557 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

 

Blue Shield of California Promise Health Plan
Dịch vụ Hội viên
3131 Camino Del Rio North, Suite 1300
San Diego, CA 92108

Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ các luật dân sự của Tiểu bang và Liên bang và cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. Chúng tôi giao tiếp với các hội viên của mình bằng nhiều ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Armenia, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Khmer (Campuchia), cùng nhiều ngôn ngữ khác.

Tìm trực tuyến một nhà cung cấp dịch vụ

Tìm kiếm danh mục nhà cung cấp dịch vụ của quý vị trực tuyến. Danh mục liệt kê: các bác sĩ chăm sóc chính, các bác sĩ chuyên khoa, các bệnh viện và cơ sở, các phòng khám Chăm sóc Sức khỏe Đạt tiêu chuẩn Liên bang (FQHC), các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi và các nhà cung cấp dịch vụ nhãn khoa.

Yêu cầu bản in cho danh mục nhà cung cấp dịch vụ

Nhận bản in danh mục nhà cung cấp dịch vụ của Blue Shield Promise Medi-Cal.

Thông tin về các quyền lợi

Tìm hiểu về các quyền lợi và chương trình của chương trình bảo hiểm.

* Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.