NHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHI THẢM HỌA XẢY RA

Quý vị có thể nhận dịch vụ chăm sóc từ các nhà cung cấp ngoài mạng lưới hoặc tại các cơ sở ngoài mạng lưới trong trường hợp thảm họa hoặc khẩn cấp được tuyên bố. Các quyền lợi của quý vị sẽ được đài thọ. Sẽ không cần sự chấp thuận trước trong những trường hợp này.

Một thảm họa sẽ được tuyên bố thông qua một trong những cách sau:

  • Tuyên bố của tổng thống về thảm họa hoặc khẩn cấp theo Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia Stafford
  • Tuyên bố của bộ trưởng về tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng theo mục 319 của Đạo luật Dịch vụ Y tế Công cộng
  • Tuyên bố của thống đốc bang hoặc vùng được bảo hộ

Khi thảm họa kết thúc, tình trạng này sẽ được tuyên bố thông qua một trong các cách sau:

  • Nguồn đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng hoặc tình trạng thảm họa tuyên bố chấm dứt tình trạng. 
  • Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng hoặc tình trạng thảm họa
  • Nếu ba mươi (30) ngày đã trôi qua kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng hoặc tình trạng thảm họa, và nguồn CMS ban đầu không xác định được ngày kết thúc, thì tình trạng sẽ được coi là kết thúc.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Hội viên của Blue Shield of California Promise Health Plan:

 Số điện thoại tại Los Angeles: (800) 605-2556 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần.

 Số điện thoại tại San Diego: (855) 699-5557 (TTY: 711), 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần.

Sổ tay Hội viên

Tải xuống Sổ tay Hội viên cho khu vực của quý vị bằng ngôn ngữ mong muốn của quý vị.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm một nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của quý vị hoặc tải xuống danh mục các nhà cung cấp dịch vụ.

Thẻ ID Hội viên của quý vị

Yêu cầu thẻ ID Hội viên Blue Shield of California Promise Health Plan của quý vị.

Thông tin về các quyền lợi

Tìm hiểu về các quyền lợi và chương trình của chương trình bảo hiểm.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.