Sáng kiến cải tiến chất lượng

Blue Shield of California Promise Medi-Cal Health Plan muốn đảm bảo rằng các hội viên của chúng tôi nhận được sự chăm sóc và các dịch vụ tối ưu. Chúng tôi đã lập ra Chương trình Cải tiến Chất lượng (QIP) để theo dõi và đánh giá 

 • Chất lượng
 • Sự phù hợp 
 • Kết quả 

của các dịch vụ mà các hội viên của chúng tôi nhận được. QIP cũng giúp chúng tôi cải thiện việc chăm sóc và các dịch vụ cho cả hội viên và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Chương trình Cải tiến Chất lượng tập trung vào nhiều lĩnh vực, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:

 • Khả năng tiếp cận nhà cung cấp dịch vụ, khả năng sẵn có cho lịch hẹn và các dịch vụ sau giờ làm việc, và thời gian chờ hẹn
 • Chứng nhận và sự hài lòng đối với nhà cung cấp dịch vụ
 • Hướng dẫn thực hành lâm sàng
 • Sử dụng dưới mức và quá mức thuốc theo toa
 • Thực hành lưu trữ hồ sơ y tế
 • Đánh giá trang web của cơ sở, bao gồm việc truy cập cho người khuyết tật
 • Sự hài lòng và than phiền của hội viên/bệnh nhân
 • Tính kịp thời của việc xử lý yêu cầu bảo hiểm
 • Nghiên cứu chất lượng dịch vụ chăm sóc để đảm bảo tính phù hợp:
  • Khám sức khỏe tổng thể và chủng ngừa cho trẻ
  • Khám sức khỏe hàng năm cho người lớn
  • Tầm soát ung thư cổ tử cung và vú
  • Chăm sóc và kiểm soát bệnh tiểu đường, hen suyễn và cao huyết áp
  • Chăm sóc tiền sản và hậu sản
  • Kiểm soát cholesterol
  • Tầm soát và tư vấn về lạm dụng rượu 
    

Trong phạm vi QIP, Blue Shield Promise Medi-Cal có các chương trình giúp các hội viên kiểm soát các tình trạng y tế của họ. Các tình trạng này bao gồm Suy tim Sung huyết và Bệnh phổi Tắc nghẽn Mạn tính (COPD).

Đọc về những thông tin này và các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần khác cho các hội viên của chúng tôi.

Các kết quả QIP được đánh giá hàng năm. Ví dụ về cách chúng tôi đánh giá chất lượng dịch vụ, hãy xem Tóm tắt Tổng quan Cải tiến Chất lượng năm 2018:

 

Để yêu cầu các kết quả đánh giá QIP, vui lòng gọi Dịch vụ Hội viên, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu:

 Los Angeles: (800) 605-2556 (TTY: 711)

 San Diego: (855) 699-5557 ((TTY: 711)

Các câu hỏi thường gặp

Xem các câu hỏi mà các hội viên của chúng tôi thường hỏi nhất về Blue Shield Promise Medi-Cal.

Các quyền và trách nhiệm của hội viên

Tìm hiểu về các quyền và trách nhiệm của quý vị với tư cách là hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.