Các Tiêu chuẩn về Tiếp cận Thay thế và Tiêu chuẩn về Mạng lưới Đầy đủ

Các Tiêu chuẩn về Mạng lưới Đầy đủ

Loại nhà cung cấp dịch vụ Tiêu chuẩn Tiếp cận Kịp thời Tiêu chuẩn Thời gian và Khoảng cách theo Quy mô Quận1
Nông thôn Mật độ Dân số Thấp Mật độ Dân số Trung bình Mật độ Dân số Cao
Dịch vụ chăm sóc chính (người lớn và trẻ em) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ lúc yêu cầu đến lúc có lịch hẹn từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 10 dặm và 30 phút
Chăm sóc Chuyên khoa2 (người lớn và trẻ em) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ lúc yêu cầu đến lúc có lịch hẹn3 từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 60 dặm và 90 phút từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 45 dặm và 75 phút từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 30 dặm và 60 phút từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 15 dặm và 30 phút
Dịch vụ Chăm sóc Chính về Sản khoa / Phụ khoa (OB/GYN) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ lúc yêu cầu đến lúc có lịch hẹn từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 10 dặm và 30 phút
Dịch vụ Chăm sóc Chuyên khoa OB/GYN Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ lúc yêu cầu đến lúc có lịch hẹn3 từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 60 dặm và 90 phút từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 45 dặm và 75 phút từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 30 dặm và 60 phút từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 15 dặm và 30 phút
Bệnh viện Không áp dụng từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 15 dặm và 30 phút
Nhà thuốc Cấp phát thuốc để đủ dùng cho ít nhất 72 giờ cho bệnh nhân ngoại trú được đài thọ trong trường hợp cấp cứu từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 10 dặm và 30 phút
Dịch vụ Ngoại trú Sức khỏe Tâm thần (không phải bệnh tâm thần)4 (người lớn và trẻ em) Trong vòng 10 ngày làm việc từ lúc yêu cầu đến lúc có lịch hẹn từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 60 dặm và 90 phút từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 45 dặm và 75 phút từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 30 dặm và 60 phút từ bất kỳ hội viên nào hoặc nơi cư trú dự kiến của hội viên cách xa 15 dặm và 30 phút
Dịch vụ Phụ trợ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ lúc yêu cầu đến lúc có lịch hẹn Không áp dụng
Các dịch vụ và hỗ trợ Chăm sóc Dài hạn (LTSS) Nếu áp dụng5 Các tiêu chuẩn về thời gian và khoảng cách không được thiết lập cho các nhà cung cấp Chương trình Dịch vụ Đa năng cho Người cao tuổi (MSSP), các Cơ sở Điều dưỡng Lành nghề (SNF) hoặc các Cơ sở Chăm sóc Trung gian (ICF) vì những nhà cung cấp dịch vụ này sẽ đi đến chỗ hội viên để cung cấp dịch vụ hoặc hội viên cư trú tại cơ sở để được chăm sóc.

1 Phân loại Quy mô Quận theo Dân số được định nghĩa trong Bảng 1
2 Các Tiêu chuẩn về Thời gian và Khoảng cách áp dụng cho các bác sỹ chuyên khoa chính được nêu trong Bảng 2
3 Các tiêu chuẩn Tiếp cận Kịp thời áp dụng cho tất cả các bác sỹ chuyên khoa, không chỉ bác sỹ chuyên khoa chính
4 Các dịch vụ sức khỏe tâm thần không chuyên khoa dành cho các hội viên bị suy giảm chức năng nhẹ đến trung bình
5 Các Tiêu chuẩn Mạng lưới Tiếp cận Kịp thời LTSS được định nghĩa trong Bảng 3

Bảng 1: Các Loại Quy mô Quận theo Dân số

Loại Quy mô Mật độ dân số Số quận Quận
Nông thôn ≤50 người trên mỗi dặm vuông 21 Alpine, Calaveras, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Lassen, Mariposa, Mendocino, Modoc, Mono, Plumas, San Benito,Shasta, Sierra, Siskiyou, Tehama, Tuolumne, Trinity
Mật độ Dân số Thấp 51 đến 200 người trên mỗi dặm vuông 19 Amador, Butte, El Dorado, Fresno, Kern, Kings, Lake, Madera, Merced, Monterey, Napa, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa, Barbara, Sutter, Tulare, Yolo, Yuba
Mật độ Dân số Trung bình 201 đến 599 người trên mỗi dặm vuông 9 Marin, Placer, Ven sông, San Joaquin, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, Ventura
Mật độ Dân số Cao ≥600 người trên mỗi dặm vuông 9 Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Orange, Sacramento, San Diego, San Francisco, San Mateo, Santa Clara

Bảng 2: Các Bác sĩ Chuyên khoa Chính về Người lớn và Trẻ em của DHCS

Khoa tim mạch/Khoa tim mạch Can thiệp Khoa thận học
Khoa da liễu Khoa thần kinh
Khoa nội tiết Khoa ung thư
Tai Mũi Họng/Khoa Tai Mũi Họng Nhãn khoa
Khoa tiêu hóa Phẫu thuật Chỉnh hình
Phẫu thuật Tổng quát Y học Thể chất và Phục hồi chức năng
Khoa huyết học Khoa tâm thần học
Bác sĩ chuyên khoa về HIV/AIDS/Bệnh truyền nhiễm Khoa phổi

Bảng 3: Các Tiêu chuẩn Mạng lưới Tiếp cận Kịp thời LTSS

Loại nhà cung cấp dịch vụ Tiêu chuẩn Thời gian và Khoảng cách theo Quy mô Quận1
Nông thôn Mật độ Dân số Thấp Mật độ Dân số Trung bình Mật độ Dân số Cao
SNF Trong vòng 14 ngày kể từ khi yêu cầu Trong vòng 14 ngày kể từ khi yêu cầu Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu
Cơ sở Chăm sóc Trung gian/Khuyết tật Phát triển (ICF-DD) Trong vòng 14 ngày kể từ khi yêu cầu Trong vòng 14 ngày kể từ khi yêu cầu Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi yêu cầu
Dịch vụ tại cộng đồng dành cho người lớn (CBAS) Tổng mức cung cấp dịch vụ trên toàn tiểu bang không thể giảm xuống dưới mức của tháng 4 năm 2012

Bảng 4: Các Têu chuẩn Thời gian Chờ của Tổng đài

Tổng đài Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Được Quản lý (MCP) của Medi-Cal 10 phút kể từ khi thực hiện cuộc gọi

Các Tiêu chuẩn Tiếp cận Thay thế Được Chấp thuận

Tải xuống tài liệu .pdf chứa các Tiêu chuẩn Tiếp cận Thay thế được DHCS chấp thuận cho Blue Shield Promise Health Plan.

Quận San Diego (PDF, 1MB)

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.