THÔNG TIN VỀ THỜI KỲ CHU SINH VÀ CHO CON BÚ SỮA MẸ

Chúng tôi muốn quý vị có một thời kỳ mang thai khỏe mạnh và sinh ra em bé vui vẻ, khỏe mạnh. Bộ phận Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin và các nguồn trợ giúp để hỗ trợ quý vị

  • Trong khi quý vị đang chuẩn bị mang thai
  • Trong thời kỳ mang thai của quý vị
  • Sau khi con của quý vị được sinh ra
     

Tôi sắp có con – tôi phải làm gì?

Cho con bú sữa mẹ

Danh mục nguồn trợ giúp nuôi con bằng sữa mẹ

Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC)

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC). Đây là một chương trình của chính phủ có thể giúp quý vị có được thực phẩm lành mạnh cho bản thân và con quý vị. WIC cũng cung cấp sự hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Hãy hỏi bác sĩ hoặc nữ hộ sinh của quý vị cách đăng ký tham gia chương trình miễn phí này hoặc tìm hiểu thêm về WIC trực tuyến. Quý vị cũng có thể gọi đến WIC của California theo số điện thoại miễn phí (888) 942-9675.

Đường dây Tư vấn Y tá

Kết nối với một y tá có đăng ký hành nghề và họ sẽ lắng nghe vấn đề sức khỏe của quý vị.

Teladoc

Nói chuyện với một bác sĩ có chứng nhận của hội đồng 24/7/365 qua điện thoại hoặc video.

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích thông qua các bác sĩ chăm sóc chính (PCP), các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được cấp phép, và các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan của quận.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm một nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của quý vị hoặc tải xuống danh mục các nhà cung cấp dịch vụ.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.