Bảo hiểm ngoài mạng lưới với Blue Shield of California

Với tư cách là hội viên của Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare (Medicare Phần D) hoặc Medicare Advantage của Blue Shield of California, quý vị phải sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới để nhận được dịch vụ và chăm sóc y tế của mình. Các ngoại lệ duy nhất là:

  • Trường hợp cấp cứu
  • Chăm sóc cần thiết khẩn cấp khi không có nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới (nói chung là khi quý vị ở ngoài khu vực)
  • Dịch vụ lọc thận ngoài khu vực
  • Các trường hợp trong đó chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare của Blue Shield of California cho phép sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới

Quý vị có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí dịch vụ cho các dịch vụ ngoài mạng lưới không được phép.

Vui lòng tham khảo Chương 3  Chứng từ Bảo hiểm  của chương trình của quý vị để biết thông tin đầy đủ về đài thọ y tế ngoài mạng lưới.

 

Bảo hiểm toa thuốc ngoài hệ thống

Sử dụng nhà thuốc không thuộc mạng lưới Blue Shield of California

Chúng tôi có một mạng lưới nhà thuốc bên ngoài khu vực phục vụ của chúng tôi, nơi quý vị có thể mua  thêm thuốc cho toa thuốc. Nói chung, chúng tôi chỉ đài thọ các loại thuốc được mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới khi quý vị không thể sử dụng nhà thuốc trong mạng lưới. Để giúp đỡ quý vị, chúng tôi đã chỉ định các nhà thuốc trong hệ thống nằm ngoài khu vực dịch vụ của chúng tôi để quý vị có thể mua toa thuốc với tư cách là hội viên trong chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị không thể sử dụng nhà thuốc trong mạng lưới thì sau đây là những trường hợp chúng tôi sẽ đài thọ cho các toa thuốc được mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới:

  • Nếu quý vị không thể mua kịp thuốc được đài thọ trong khu vực phục vụ̣ của chúng tôi vì không có nhà thuốc trong mạng lưới nằm trong khoảng cách lái xe hợp lý cung cấp dịch vụ 24 giờ
  • Nếu quý vị đang cố gắng mua một loại thuốc theo toa được đài thọ mà không thường xuyên được dự trữ tại nhà thuốc bán lẻ hoặc nhà thuốc có dịch vụ gửi thuốc qua bưu điện trong mạng lưới đủ điều kiện (những loại thuốc này bao gồm thuốc đơn lẻ đặc trị các bệnh hiếm gặp, thuốc có chi phí cao và thuốc độc nhất hoặc dược phẩm đặc trị khác) 
  • Một số vắc-xin được tiêm tại văn phòng bác sĩ của quý vị không được đài thọ theo Medicare Phần B và không thể mua được một cách hợp lý tại nhà thuốc trong mạng lưới có thể được đài thọ theo quyền truy cập ngoài mạng lưới của chúng tôi
  • Việc mua thuốc theo toa tại các nhà thuốc ngoài mạng lưới được giới hạn tới lượng thuốc đủ dùng trong 30 ngày được đài thọ

Trong những trường hợp này, vui lòng kiểm tra với Dịch vụ Khách hàng theo số trên thẻ ID hội viên của quý vị để tìm nhà thuốc trong mạng lưới gần quý vị.

Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên mua tất cả các toa thuốc trước khi đi ra ngoài khu vực dịch vụ để quý vị có lượng thuốc đủ dùng. Nếu quý vị cần hỗ trợ để có được thuốc đầy đủ trước khi khởi hành, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng.

Quý vị có thể phải trả nhiều tiền hơn cho bất kỳ loại thuốc nào quý vị mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới so với số tiền quý vị phải trả tại nhà thuốc trong mạng lưới. Chúng tôi hoàn trả cho các yêu cầu xin bồi hoàn của nhà thuốc ngoài hệ thống theo tỉ lệ đã hợp đồng của chúng tôi. Quý vị chịu trách nhiệm thanh toán khoản chênh lệch.
 

Hoàn tiền lại trực tiếp cho hội viên

Với tư cách là hội viên Medicare Phần D đủ điều kiện, bất cứ khi nào quý vị tự trả tiền túi cho một toa thuốc được đài thọ theo chương trình có quyền lợi nhà thuốc của mình, quý vị có thể gửi yêu cầu hoàn tiền lại.

Chúng tôi phải nhận được biểu mẫu hoàn tiền trong vòng ba năm kể từ ngày quý vị thanh toán cho dịch vụ. Quá trình này được gọi là hoàn tiền lại trực tiếp cho hội viên hoặc DMR.

Việc gửi biểu mẫu không phải là sự đảm bảo thanh toán. Yêu cầu hoàn tiền lại sẽ không được xử lý nếu không có biên lai theo toa thuốc.

Nếu quý vị cần trợ giúp hoàn thành biểu mẫu DMR, vui lòng liên hệ với dược sĩ của quý vị hoặc gọi cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo số trên thẻ ID hội viên của quý vị.

 Biểu mẫu DMR   cho hội viên Medicare , Tiếng Anh(PDF, 233 KB)
 Biểu mẫu DMR   cho hội viên Medicare , Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 135 KB)

 Gửi mẫu DMR đã điền đầy đủ tới:

Blue Shield of California
P.O. Box 52066
Phoenix, AZ 85072-2066

Y0118_23_388A1_C 17082023
H2819_23_388A1_C 17082023

Trang được cập nhật lần cuối: 01/10/2023

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。