Chính sách Cơ hội Việc làm Bình đẳng

Blue Shield of California Promise Health Plan duy trì chính sách đối xử bình đẳng trong việc quản lý tất cả các vấn đề nhân sự, bao gồm thu hút nhân tài, lựa chọn, tuyển dụng, thăng tiến, đào tạo và thuyên chuyển, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng, bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc gia, nguồn gốc, tổ tiên, tình trạng cựu chiến binh, giới tính, tình trạng khuyết tật, tình trạng y tế, đặc điểm di truyền, tình trạng hôn nhân, tuổi tác hoặc khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của một cá nhân được luật pháp địa phương, tiểu bang hoặc liên bang bảo vệ.
 

Bất kỳ nhân viên nào có thắc mắc hoặc lo ngại về hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp tại nơi làm việc đều được khuyến khích nêu những vấn đề này với người giám sát trực tiếp của họ hoặc Phòng Nhân sự. Nhân viên có thể nêu lên những lo ngại một cách thiện chí và báo cáo mà không sợ bị trả thù. Bất kỳ ai bị phát hiện tham gia vào bất kỳ hình thức phân biệt đối xử bất hợp pháp nào sẽ phải chịu các biện pháp kỷ luật, lên đến và bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động.

Giới thiệu về Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp Medi-Cal và Cal MediConnect.

Liên hệ với chúng tôi

Tìm các số điện thoại quan trọng và thông tin liên hệ khác.

Thông báo không phân biệt đối xử và hỗ trợ ngôn ngữ

Phân biệt đối xử là việc trái với luật pháp. Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ các luật dân sự hiện hành của Tiểu bang và Liên bang.

Nghề nghiệp

Blue Shield of California Promise Health Plan luôn tìm kiếm những người mới, tài năng để cải thiện cuộc sống cho các hội viên của chúng tôi và giúp chúng tôi định hình tương lai của dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

H0148_20_215 Được chấp nhận 10012019

Lần cập nhật trang gần đây nhất: 30/9/2019

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.