Các bài viết về Blue Shield Medicare

Tìm thông tin về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe để giúp quý vị đưa ra những quyết định quan trọng và nhận được nhiều thông tin hữu ích hơn từ chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình.

Danh sách kiểm tra kỳ ghi danh hàng năm

Sử dụng danh sách kiểm tra này để giúp quý vị đánh giá xem chương trình bảo hiểm của quý vị có đáp ứng được nhu cầu của quý vị trong năm tới hay không.

Nhận thêm thông tin

Kết nối với chúng tôi

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi về Medicare của quý vị. Hãy gọi cho cố vấn của Blue Shield Medicare theo số 800-260-9607 (TTY: 711) hoặc đặt lịch hẹn trực tuyến.

Đặt lịch hẹn

Tham gia một sự kiện của Medicare

Tham dự hội thảo trực tiếp hoặc trực tuyến miễn phí để tìm hiểu thêm về Medicare và được giải đáp các thắc mắc. 

Tìm một sự kiện

Tải xuống tập sách miễn phí*

Nhận một bản sao Hướng dẫn lộ trình đến với Medicare của quý vị để hiểu các lựa chọn bảo hiểm của quý vị. 

Nhận hướng dẫn của quý vị

Y0118_23_379A2_M Đã được chấp nhận 20122023
H2819_23_379A2_M Đã được chấp nhận 20122023
Trang được cập nhật lần cuối: 01/01/2024

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。