مقالات Blue Shield Medicare

اطلاعاتی در مورد بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی بیابید تا به شما در تصمیم‌گیری‌های مهم کمک کند و از برنامه سلامت خود بیشتر بهره مند شوید.

چک لیست دوره ثبت نام سالانه

از این چک لیست برای کمک به ارزیابی اینکه آیا برنامه شما نیازهای شما را برای سال آینده برآورده می کند یا خیر استفاده کنید.

اطلاعات بیشتری دریافت کنید

با ما ارتباط بگیرید

پاسخ سوالات Medicare خود را دریافت کنید. با یک مشاور Blue Shield Medicare با شماره 9607-260-800 (TTY: 711) تماس بگیرید یا به صورت آنلاین یک قرار رزرو کنید.

یک وقت ملاقات بگیرید

به یک رویداد Medicare بپیوندید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Medicare و دریافت پاسخ سوالات خود، در یک سمینار زنده یا آنلاین رایگان شرکت کنید. 

یک رویداد پیدا کنید

یک جزوه رایگان دانلود کنید*

یک کپی رایگان از Your Guided Path to Medicare (راهنمای مسیر Medicare) را برای درک گزینه‌های پوشش خود دریافت کنید 

راهنمای خود را دریافت کنید

Y0118_23_379A2_M Accepted 12202023
H2819_23_379A2_M Accepted 12202023
اخرین تاریخ به‌روزرسانی صفحه: 01/01/2024

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。