អត្ថបទរបស់ Blue Shield Medicare

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសុខភាព និងការថែទាំសុខភាពដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ និងទទួលបានបន្ថែមពីគម្រោងសុខភាពរបស់អ្នក។

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យរយៈពេលចុះឈ្មោះប្រចាំឆ្នាំ

ប្រើប្រាស់បញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះដើម្បីជួយអ្នកវាយតម្លៃ ថាតើគម្រោងរបស់អ្នកនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខដែរឬទេ។

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ

ទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួរ Medicare របស់អ្នក។ ហៅទូរសព្ទទៅកាន់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់ Blue Shield Medicare តាមរយៈលេខ 800-260-9607 (TTY: 711) ឬកក់ការណាត់ជួបតាមអនឡាញ។

កក់ការណាត់ជួប

ចូលរួមកម្មវិធី Medicare

ចូលរួមសិក្ខាសាលាដោយផ្ទាល់ ឬតាមអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Medicare និងទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួររបស់អ្នក។ 

ស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍

ទាញយកកូនសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃ*

ទទួលបានច្បាប់ចម្លងដោយឥតគិតថ្លៃអំពី សៀវភៅណែនាំស្វែងរកជម្រើស Medicare របស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់ពីជម្រើសនៃការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។ 

ទទួលបានសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នក

Y0118_23_379A2_M Accepted 12202023
H2819_23_379A2_M Accepted 12202023
ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ 01/01/2024

*ច្បាប់ចម្លងឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះឈ្មោះ។

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California គឺជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Blue Shield Association។

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607។

សម្រាប់គម្រោង Blue Shield Medicare Advantage Plan៖ Blue Shield of California គឺជាគម្រោង HMO, HMO D-SNP, PPO និង PDP ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ Medicare និងកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មវិធី Medicaid រដ្ឋ California។ ការចុះឈ្មោះនៅក្នុង Blue Shield of California អាស្រ័យទៅលើការបន្តកិច្ចសន្យា។

 
 
ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋជាធរមាន និងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលសហព័ន្ធ និងមិនរើសអើង មិនរាប់បញ្ចូលមនុស្ស ឬប្រព្រឹត្តចំពោះពួកគេខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍ អត្តសញ្ញាណក្រុមជនជាតិដើមភាគតិច ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ ព័ត៌មានហ្សែន ពូជពង្ស សាសនា ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ យេនឌ័រ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ទំនោរផ្លូវភេទ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ឬពិការភាពរាងកាយ។ La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。