CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG BLUE SHIELD PROMISE MEDI-CAL

Tại Blue Shield Promise Medi-Cal, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo tất cả các hội viên đều có thể tiếp cận bảo hiểm y tế. Mục tiêu này bao gồm những người cư trú ở California mà không có bảo hiểm. Mục tiêu này cũng bao gồm những người đủ tiêu chuẩn là có thu nhập thấp.

Để biết thêm thông tin, hãy xem lịch của chúng tôi về các sự kiện tại địa phương

Quý vị đang tìm kiếm các cơ quan giúp đỡ các nhóm đang gặp nguy cơ? Xem các danh mục Văn hóa & Ngôn ngữ cho khu vực của quý vị:

 

Quận San Diego (PDF, 1.6 MB)

Các sự kiện dành cho hội viên và cộng đồng của Blue Shield Promise Medi-Cal

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp nhiều sự kiện và hội thảo miễn phí cho các hội viên của mình.

Bản tin hội viên "Cares Health Talk" ("Thảo luận về Chăm sóc Sức khỏe") của Blue Shield Promise Medi-Cal

Quý vị sẽ nhận được các bản tin có thông tin hữu ích về nhiều chủ đề. Phiên bản trực tuyến có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Bản tin Mùa thu 2021, tiếng Anh (PDF, 3.9 MB)
Bản tin Mùa thu 2021, tiếng Tây Ban Nha (PDF, 4.6 MB)

 

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.