Các tài liệu giáo dục sức khỏe

Các tài liệu giới thiệu về giáo dục sức khỏe của chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin về cách giữ gìn sức khỏe và kiểm soát các tình trạng của quý vị.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ mong muốn của mình hoặc ở các định dạng khác, chẳng hạn như bản in cỡ chữ lớn. Gọi cho bộ phận Giáo Dục Sức Khỏe của chúng tôi theo số 562-580-6094 (TTY: 711), 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Woman sitting at a table with a computer and a baby in her lap

Thư viện giáo dục sức khỏe

Tìm các công cụ, chủ đề và video để giúp quý vị đưa ra những lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe.

Thêm chủ đề

Phòng chống ngộ độc chì

Tìm thông tin về cách kiểm tra nhiễm độc chì cho con quý vị và cách giữ an toàn cho gia đình quý vị khỏi bị nhiễm độc chì.

Mang thai ngoài ý muốn

Mang thai ngoài ý muốn là phổ biến. Tìm hiểu về các lựa chọn của quý vị và cách quý vị có thể giữ gìn sức khỏe. Nhận thông tin về mang thai ngoài ý muốn

Tiếng Anh (PDF, 44 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 45 KB)

Cổng thông tin chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần

Chúng tôi cung cấp các công cụ trực tuyến để giúp quý vị sống khỏe mạnh hơn và kiểm soát các tình trạng mạn tính.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho các hội viên của chúng tôi

Tìm các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần để giúp quý vị sống năng động, kiểm soát các tình trạng mạn tính, duy trì cân nặng khỏe mạnh và ăn uống lành mạnh.

Updated 5/18/2023
Medi_23_112_LS_IA050123

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.