Ủy ban Cố vấn Hội viên và Ủy ban Chính sách Công

Blue Shield Promise muốn nhận được phản hồi từ quý vị. Blue Shield Promise có Ủy ban Cố vấn Hội viên và Ủy ban Chính sách Công. Các nhóm này bao gồm các hội viên, nhân viên của Blue Shield Promise, các cơ quan cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ. Quý vị có thể tham gia các nhóm này nếu muốn. Việc tham gia các nhóm này là tự nguyện. Các nhóm thảo luận về cách cải thiện các chương trình và chính sách của Blue Shield Promise. Ví dụ, các nhóm này thảo luận:

  • Các vấn đề về hội viên và chương trình bảo hiểm y tế.
  • Nhu cầu văn hóa và ngôn ngữ của các hội viên
  • Giáo dục và tiếp cận các hội viên

 

Biên bản họp của Ủy ban Cố vấn Hội viên Blue Shield Promise Health Plan

Quận Los Angeles Quận San Diego
Biên bản cuộc họp quý 1 năm 2022 (PDF, 271 KB) Biên bản cuộc họp quý 1 năm 2022 (PDF, 163 KB)
Biên bản cuộc họp quý 2 năm 2022 (PDF, 217 KB) Biên bản cuộc họp quý 2 năm 2022 (PDF, 218 KB)
Biên bản cuộc họp quý 3 năm 2022 (PDF, 289 KB) Biên bản cuộc họp quý 3 năm 2022 (PDF, 299 KB)
Biên bản cuộc họp quý 4 năm 2022 (PDF, 258 KB) Biên bản cuộc họp quý 4 năm 2022 (PDF, 264 KB)
Biên bản cuộc họp quý 1 năm 2023 (PDF, 244 KB) Biên bản cuộc họp quý 1 năm 2023 (PDF, 250 KB)
Biên bản cuộc họp quý 2 năm 2023 (PDF, 223 KB) Biên bản cuộc họp quý 2 năm 2023 (PDF, 257 KB)

 

Ngày họp của Ủy ban Cố vấn Hội viên của Blue Shield Promise Health Plan

Quận Los Angeles Quận San Diego Thời gian Location
Quý 1: 8/3/2023 Quý 1: 9/3/2023 1:30 chiều – 3:00 chiều Zoom
Quý 2: 7/6/2023 Quý 2: 8/6/2023 1:30 chiều – 3:00 chiều Zoom
Quý 3: 6/9/2023 Quý 3: 11/9/2023 1:30 chiều – 3:00 chiều Zoom
Quý 4: 6/12/2023 Quý 4: 7/12/2023 1:30 chiều – 3:00 chiều Zoom

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Araceli Garcia, Quản lý Cấp cao của Chương trình tại araceli.garcia@blueshieldca.com, hoặc gọi số (626) 602-4720.

Các nguồn trợ giúp dành cho hội viên

Tìm hiểu về các sáng kiến cải tiến chất lượng của chúng tôi, yêu cầu thẻ ID hội viên và đổi bác sĩ chăm sóc chính của quý vị.

Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng của Blue Shield Promise Cal MediConnect

Đọc thêm về các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng và dịch vụ chăm sóc liên tục có sẵn dành cho các hội viên Cal MediConnect.

Medi_22_238_LS_IA111022

Lần cập nhật trang gần đây nhất: 28/10/2022

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.