Doula Program

Dịch vụ Doula (đồng hành và hỗ trợ sinh nở)

Blue Shield of California Promise Health Plan cam kết hỗ trợ các hội viên và gia đình của họ trước, trong và sau thai kỳ. Hiện chúng tôi cung cấp dịch vụ doula như một phần trong nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc thai kỳ. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại kết quả tốt cho cha mẹ và em bé.

Doula là gì?

Doula là những người đồng hành và hỗ trợ sinh nở giúp đỡ những người sinh con trong suốt quá trình mang thai, chuyển dạ và sau khi sinh. Họ cũng có thể giúp trong trường hợp sảy thai, thai chết lưu hoặc phá thai. Các dịch vụ Doula bổ sung cho dịch vụ chăm sóc y tế từ bác sĩ hoặc nữ hộ sinh của bạn.

Doula có thể giúp đỡ trong thai kỳ như thế nào

Trong thai kỳ, doula có thể kết nối bạn với các nguồn lực cộng đồng và giúp bạn lập kế hoạch sinh nở. Họ cũng có thể giúp bạn với các kỹ thuật sinh nở.

Doula có thể giúp đỡ trong quá trình chuyển dạ và sinh nở như thế nào

Doula của bạn có mặt trong khi sinh đẻ để hỗ trợ bạn về cả thể chất và tinh thần. Doula là người bảo vệ quyền lợi của bạn. Họ giúp bạn trao đổi với nhân viên bệnh viện và đảm bảo mong muốn của bạn được biết đến. Họ cũng cung cấp trợ giúp phi y tế khi chuyển dạ.

Doula có thể giúp đỡ sau thai kỳ như thế nào

Doula có thể giúp bạn cho con bú, chữa lành và phục hồi. Họ có thể đưa ra lời khuyên về việc chăm sóc trẻ sơ sinh cho đến 12 tháng sau khi sinh con. Doula cũng hỗ trợ trong trường hợp thai chết lưu, sảy thai hoặc phá thai.

Các dịch vụ được bảo hiểm của bạn

Với đề xuất từ nhà cung cấp dịch vụ, bạn đủ điều kiện nhận các dịch vụ doula sau:

  • 1 lần thăm khám đầu tiên với doula của bạn
  • Tối đa 8 lần thăm khám bổ sung; đây có thể là sự kết hợp của các lần thăm khám trước khi sinh và sau khi sinh
  • Hỗ trợ trong quá trình chuyển dạ và sinh nở (bao gồm chuyển dạ và sinh nở dẫn đến thai chết lưu), phá thai hoặc sảy thai
  • Tối đa 2 lần thăm khám sau sinh kéo dài 3 giờ; đây là những lần khám ngoài 9 lần thăm khám nêu trên (1 lần thăm khám đầu tiên, 8 lần thăm khám trước khi sinh/sau khi sinh)
     

Hội viên có thể nhận dịch vụ doula cho đến 12 tháng sau khi kết thúc thai kỳ. Nếu bạn cần thăm khám doula nhiều hơn số lần thăm khám được bảo hiểm, vui lòng gọi cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc nhóm Chương trình Quản Lý Việc Chăm Sóc Thai Sản của chúng tôi. Bạn có thể nhận được đề xuất thứ hai cho tối đa chín lần thăm khám nữa.

Cách nhận đề xuất cho các dịch vụ doula

Dịch vụ doula yêu cầu một thư đề xuất từ một nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép. Nhà cung cấp dịch vụ có thể là bác sĩ, nhân viên xã hội lâm sàng, chuyên gia châm cứu hoặc chuyên gia nghệ thuật chữa lành khác.

Để bắt đầu, vui lòng gọi cho nhóm Chương trình Quản Lý Việc Chăm Sóc Thai Sản theo số (888) 802-4410 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Bạn cũng có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Medi_22_267_LS_122122

Page last updated: 2/6/2023

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.