Chương trình Thai sản

 

Quý vị sẽ sinh con?

Nếu vậy, sẽ rất quan trọng khi quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết Chương trình Thai sản của chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc cho phụ nữ trước, trong và sau thai kỳ – quý vị không phải trả thêm phí!

Đội ngũ các điều phối viên chăm sóc, nhân viên xã hội và y tá của chúng tôi luôn sát cánh bên quý vị trong thời gian quan trọng này.

 

Chương trình Thai sản trợ giúp quý vị:

  • Điều phối dịch vụ chăm sóc cho quý vị để giúp quý vị kiểm soát thai kỳ của mình
  • Nhận dịch vụ chăm sóc chuyên sâu nếu thai kỳ của quý vị có nguy cơ cao
  • Chuẩn bị đón em bé
  • Hỗ trợ và điều phối dịch vụ chăm sóc hậu sản cho quý vị
  • Cung cấp sự hỗ trợ nếu quý vị đang đối mặt với việc sẩy thai
  • Quản lý các quyết định về kế hoạch hóa gia đình, từ tránh thai đến việc sinh thêm con
  • Cung cấp đề xuất cho các dịch vụ đồng hành và hỗ trợ sinh đẻ (doula) và kết nối quý vị với một doula

 

Việc trợ giúp diễn ra như thế nào?

Nhóm của chúng tôi Nhóm của chúng tôi bao gồm các y tá phụ sản, nhân viên xã hội và điều phối viên chăm sóc.
Gọi điện Khi quý vị gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi quý vị một số câu hỏi để tìm hiểu về tình trạng thai kỳ và sức khỏe tổng thể của quý vị.
Chăm sóc phù hợp cho từng cá nhân

Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin liên hệ của một y tá, nhân viên xã hội hoặc điều phối viên chăm sóc, và họ sẽ cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc phù hợp cho từng cá nhân cho các nhu cầu thai sản của quý vị, bao gồm:

  • phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để giúp quý vị nhận được giấy giới thiệu, các dịch vụ đồng hành và hỗ trợ sinh đẻ (doula), sàng lọc, máy hút sữa và hơn thế nữa
  • tìm các nguồn trợ giúp để hỗ trợ cho thời kỳ mang thai của quý vị, chẳng hạn như các lớp học về sinh sản, các tài liệu giáo dục và các mẹo ăn uống lành mạnh
  • quản lý dịch vụ chăm sóc nếu thai kỳ của quý vị có nguy cơ cao hoặc những thách thức khác trong thời kỳ mang thai
Theo dõi Chúng tôi sẽ kiểm tra với quý vị hàng tháng (hoặc khi cần) để xem tình hình của quý vị ra sao. Quý vị có thể tiếp tục tham gia chương trình tới ba tháng sau khi sinh con.


Tất cả dịch vụ này - quý vị không phải trả thêm phí!

 

Quý vị quan tâm?

Hãy gọi cho chúng tôi để đăng ký tham gia hoặc tìm hiểu thêm về Chương trình Thai sản của chúng tôi. Số điện thoại của chúng tôi (888) 802-4410. Chúng tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ Thái Bình Dương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Medi_21_121_LS_IA_07212021

Last updated: Feb 06, 2023

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.