Discrimination is against the law

Blue Shield of California Promise Health Plan complies with applicable state laws and federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age or disability. Blue Shield of California Promise Health Plan does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age or disability.

Blue Shield of California Promise Health Plan:
  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, and other formats
  • Provides language services at no cost to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact the Blue Shield of California Promise Health Plan Civil Rights Coordinator:

   Phone: (800) 544-0088 [TTY: 711], 8 a.m. – 8 p.m., seven days a week from October 1 through March 31, and Monday through Friday from April 1 through September 30.

 

If you believe that Blue Shield of California Promise Health Plan has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, ancestry, religion, sex, marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age or disability, you can file a grievance in person or by mail, fax, or email. You can also complete and submit a grievance form online. If you need help filing a grievance, the Civil Rights Coordinator is available to help you.

Online grievance form

   Phone: (844) 883-2233 [TTY: 711], 7 a.m. – 8 p.m., Monday through Friday.
  Fax: (323) 889-2228
  Email: BSCPHPCivilRights@blueshieldca.com
  Blue Shield of California Promise Health Plan
Civil Rights Coordinator
601 Potrero Grande Dr.
Monterey Park, CA 91755

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, or by mail or phone. Download a complaint form

   Phone: (800) 368-1019 (TDD: (800) 537-7697)
  U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

 

Download the non-discrimination notice in other languages

Arabic (PDF, 108 KB) العربية Հայերեն Armenian (PDF, 82 KB)
ែខរ Cambodian (PDF, 101 KB) 繁體中文 Chinese (PDF, 163 KB)
Farsi (PDF, 90 KB) فارسی हिंदी Hindi (PDF, 69 KB)
Hmong Hmong (PDF, 43 KB) 日本語 Japanese (PDF, 138 KB)
한국어 Korean (PDF, 158 KB) ພາສາລາວ Laotian (PDF, 62 KB)
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ Punjabi (PDF, 61 KB) Русский Russian (PDF, 71 KB)
Español Spanish (PDF, 77 KB) Tagalog Tagalog/Filipino (PDF, 42 KB)
ภาษาไทย Thai (PDF, 74 KB) Tiếng Việt Vietnamese (PDF, 124 KB)

 

Free interpreter services and information in other languages

Blue Shield of California Promise Health Plan provides free language services to people whose primary language is not English.

Language assistance notice (PDF, 415 KB)

English:
ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (800) 544-0088 [TTY: 711].

Español (Spanish):
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (800) 544-0088 [TTY: 711].

繁體中文 (Chinese):
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (800) 544-0088 [TTY:711]。

Tiếng Việt (Vietnamese):
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (800) 544-0088 [TTY: 711].

Tagalog (Tagalog – Filipino):
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (800) 544-0088 [TTY: 711].

한국어 (Korean):
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (800) 544-0088 [TTY: 711]번으로 전화해 주십시오.

Հայերեն (Armenian):
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (800) 544-0088 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Français (French):
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le (800) 544-0088 [TTY: 711]

Deutsch (German):
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: (800) 544-0088 [TTY: 711].

Italiano (Italian):
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero (800) 544-0088 [TTY: 711].

Português (Portuguese):
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para (800) 544-0088 [TTY: 711].

ภาษาไทย (Thai):
ความสนใจ: ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษบริการให้ความช่วยเหลือภาษาฟรีมีให้คุณ โทร (800) 544-0088 [TTY: 711]

ایرانی / فارسی (Persian/Farsi):
توجه: اگر شما انگلیسی، خدمات کمک زبان، رایگان صحبت می کنند، در دسترس شما هستند. پاسخ (800) 544-0088 [TTY: 711].

Русский (Russian):
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (800) 544-0088 [телетайп: 711].

日本語 (Japanese):
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。(800) 544-0088 (TTY: 711)まで、お電話にてご連絡ください。

زبان عربی (Arabic):
تنبيه: إذا كنت تتحدث خدمات المساعدة اللغوية، مجانا الإنكليزية وتتوفر لك. دعوة (800) 544-0088 [TTY: 711].

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi):
ਧਿਆਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ. ਕਾਲ ਕਰੋ (800) 544-0088 [TTY: 711].

​ខ្មែរ (Cambodian/Khmer):
របយ័តន៖ េបើសិនជាអនកនិយាយ ភាសាែខមរ, េសវាជំនួយែផនកភាសា េដាយមិនគិតឈន លួ គឺអាចមានសំរាប់បំេរអី នក។ ចូ រ ទូរស័ពទ (800) 544-0088 [TTY: 711]។

Hmoob (Hmong):
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (800) 544-0088 [TTY: 711]

हिंदी (Hindi):
ध्यान दें: आप अंग्रेजी, भाषा सहायता सेवाओं, नि: शुल्क बोलते हैं, तो आप के लिए उपलब्ध हैं। कॉल (800) 544-0088 [TTY: 711]।

Kreyòl Ayisyen (French Creole):
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele (800) 544-0088 [TTY: 711].

Polski (Polish):
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer (800) 544-0088 [TTY: 711].