Ngoại trừ Kế hoạch Cá nhân và Gia đình (IFP) và Dịch vụ Thành Viên Medicare, các trung tâm sẽ đóng cửa theo lịch nghỉ 2023 của Blue Shield California.

2023 NGÀY NGHỈ NGÀY THÁNG
Ngày đầu năm Thứ sáu, ngày 2 tháng một
Ngày Martin Luther King, Jr. Thứ hai, ngày 16 tháng một
Ngày Tổng Thống Thứ hai, ngày 20 tháng hai
Ngày Lễ Tưởng niệm Thứ hai, ngày 29 tháng 5
Juneteenth Thứ hai, ngày 19 tháng sáu
Ngày Quốc khánh Thứ ba, ngày 4 tháng bảy
Ngày Lễ Lao động Thứ hai, ngày 4 tháng 9
Ngày Lễ Tạ ơn Thứ năm, ngày 23 tháng 11
Ngày sau Ngày Lễ Tạ ơn Thứ sáu, ngày 24 tháng 11
Ngày trước Ngày Giáng sinh Thứ sáu, ngày 22 tháng 12
Giáng sinh Thứ hai, ngày 25 tháng 12
Ngày đầu năm mới 2024 Thứ hai, ngày 1 tháng một 2024