Các trung tâm điều hành sẽ đóng cửa theo lịch nghỉ lễ của Blue Shield of California ngoại trừ Chương trình Cá nhân và Gia đình (IFP) và Dịch vụ Thành viên Medicare.

Ngày lễ 2024 Ngày
Ngay đâu năm Thứ hai, ngày 1 tháng 1
Ngày Martin Luther King, Jr. Thứ hai, ngày 15 tháng 1
Lê tổng thông Thứ Hai, ngày 19 tháng 2
ngày kỷ niệm Thứ Hai, ngày 27 tháng 5
ngày mười sáu Thứ Tư, ngày 19 tháng 6
Ngày Quốc Khánh Thứ Năm, ngày 4 tháng 7
Ngày lao động Thứ Hai, ngày 2 tháng 9
ngày lễ Tạ Ơn Thứ Năm, ngày 28 tháng 11
Ngày sau Lễ tạ ơn Thứ Sáu, ngày 29 tháng 11
đêm Giáng sinh Thứ Ba, ngày 24 tháng 12
Giáng sinh Thứ Tư, ngày 25 tháng 12
Ngày đầu năm mới 2025 Thứ tư, ngày 1 tháng 1 năm 2025