REQUIREMENTS FOR NATIONAL DRUG CODES SUBMISSION FOR PHYSICIAN ADMINISTERED DRUGS

Blue Shield of California Promise Health Plan requires claims and encounters reporting Physician Administered Drugs (PADs) to include both the Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) code and a valid National Drug Code (NDC) for Medi-Cal and Cal Medi-Connect members.

The Department of Health Care Services (DHCS) began enforcing this requirement effective July 1, 2019.

The requirements for 837P and 837I submissions are as follows:

 • If the procedure code reported in 837P 2400/101-02 or 837I 2400/202-01 is listed in the HCPCS code list (PDF, 448 KB), then the following drug information must be populated:
   
  837 LOOP/SEGMENT EXPECTED VALUE
  2410/LIN02 N4
  2410/LIN03 NDC
  2410/CTP04 Drug quantity
  2410/CTP05-1 Drug measurement code
  2410/REF Required, if involved the compounding of two or more drugs
 
 • NDC must be a valid code that corresponds with Food and Drug Administration (FDA) NDC
 • NDC must be 11 numeric digits, all zeroes will not be accepted

 

The current HCPCS code list is distributed by DHCS. Each HCPCS code in the list must be accompanied by a valid NDC.

Blue Shield Promise Health Plan will deny claims that do not meet these requirements. All claims denied by Blue Shield Promise must be corrected and resubmitted.

Identified Claims and Encounters submitted prior to October 1, 2019 that do not meet these requirements need your attention. These claims and encounters must be corrected and resubmitted.

If you have any questions on how to submit this information electronically, please contact EDI Platform Services:

 Phone: (800) 480-1221

 Email: EDI_PHP@blueshieldca.com

DHCS HCPS code list

Review the list of procedures requiring additional drug information.                          

 

EDI inquiry

If you have questions on electronic claim submissions or EDI 837/835 files, submit an online EDI inquiry.
 

EDI companion guides

Access our companion guides for trading partners who exchange electronic transactions directly with us.

Local code encounter crosswalk

Find the national codes that must replace local billing codes. For billing claims, Blue Shield Promise continues to utilize Medi-Cal local codes following the Medi-Cal Fee-for-Service Program's phased approach to convert the interim (local) codes to national values.


 

Provider Connection

Access network provider tools on Provider Connection website.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 601 Potrero Grande Drive, Monterey Park, CA 91755.

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.