BECOME A CALIFORNIA CHILDREN'S SERVICES PANELED PROVIDER OR APPROVED FACILITY

We put our members and their families first in terms of offering access to the high-quality benefits and care. That’s one of the reasons we encourage healthcare providers to become a paneled provider for California Children's Services (CCS), to give children who can benefit from the program access to the types of providers they need.

If you are currently serving as a CCS program provider, thank you. We hope you will spread the word to your colleagues about the importance of enrolling as a paneled provider and serving the needs of children in California who are eligible for these services.

If you are not currently enrolled as a CCS program provider, we urge you to start the enrollment process now by visiting the statewide CCS website to learn about the requirements and download the application form.

Once you are CCS-paneled, learn about the specific requirements for submitting cases in your county:

Learn more

We want to help you learn and understand all you need to know about becoming a CCS paneled provider.

View this information from our CCS Provider Overview webinar held on May 19, 2021.
   View or download the presentation (PDF, 1.1 MB)
   View the webinar recording (42 min)

Find out which Blue Shield Promise network providers are paneled as CCS providers. Use our provider search tool and select "Include California Children’s Services paneled provider" when you conduct a provider search.

To learn more about the program and find answers to your enrollment questions, visit the CCS program page

News and announcements

Stay informed about announcements, notices, and important updates.

Join our provider network

Learn about joining our network.

Provider support and incentive programs

Read about the programs we offer to support our network providers.

Provider information updates

Take these steps to ensure we have the latest, accurate information about your practice or facility.

Provider Connection

Access network provider tools on Provider Connection website.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.