Transitional Care Management for Special Needs Plan members

Hospital re-admissions contribute significantly to healthcare costs. Blue Shield of California Promise Health Plan has developed the Transitional Care Management Program to meet all regulatory requirements, and to deliver high-quality care to members during care transitions.

Transitional care management occurs any time a member moves from one care setting to another. When a member is admitted from home to the hospital or discharged from the hospital to a skilled nursing facility and eventually back home, they are experiencing transitional care management.

Blue Shield Promise’s Transitional Care Management team is composed of:

  • Case managers
  • Social workers
  • Pharmacists
  • Physicians
  • Transitional care management coordinators

This team works closely with the member and/or their caregivers to assist them through each transitional care management process. Every time a transitional care management occurs, the primary care physician (PCP) receives notification in writing. Once the member transitions to their home, the transitional care management case manager (TCM CM), who is a nurse, will call the member and perform a comprehensive hospital discharge assessment and medication reconciliation. The TCM CM will also assist the member with making an appointment to see the PCP and any needed specialists. The case manager will share information with providers in order to coordinate care for the member.

We are confident that this program will be successful in lowering our re-admission rates and improving the quality of care our members receive. For more information, call:

 Phone: (877) 702-5566, 8 a.m. to 6 p.m., Monday through Friday.

Complex Case Management

Our Complex Case Management program allows us to work directly with members and collaborate closely with their physicians to coordinate care and services to high-risk members.

Behavioral Health Services

Blue Shield Promise behavioral health services cover mental health, substance use disorder, and autism spectrum disorder behavioral health treatment.

Population Health Management

Our Disease Management Program provides education, care coordination, and support for members with certain chronic conditions.

Quality Improvement Program

Blue Shield Promise created a Quality Improvement Program (QIP) for all lines of business. This program allows us to identify opportunities for improvement of care and services to our members and providers.

Health education for providers and members

Blue Shield Promise assists you in meeting health education state requirements by providing appropriate health education materials for you to distribute to your patients. These multilingual materials are available in the state-mandated topics.

Provider Connection

Access network provider tools on Provider Connection website.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.